Vilunda 28:12

Inom området Sigma (Vilunda 28:12) pågår planarbete för ett bostadshus med en förskola i bottenvåningen.

Vilunda 28:12
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Samråd pågick under perioden 22 december 2022 – 31 januari 2023.

Syfte

Planen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder inom Sigmaområdet. Förskolan Hopprepet skall kunna ersättas med en ny förskola som uppfyller dagens krav på både inomhus- och utomhusmiljö. Förskolan Hopprepets verksamhet kommer att flyttas till Hasselnöten år 2025.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad fick i juni 2021 i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Planutskottet beslutade den 14 december 2022 att sända planförslaget på samråd.

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 22 december 2022 till 31 januari 2023.

Illustrationsbild över Vilunda 28:12

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 29 maj 2023