Fyrklövern norr om Mälarvägen

Detaljplanen är på granskning.
Inom området Fyrklövern norr om Mälarvägen, i centrala delarna av Väsby, pågår ett planarbete för att möjliggöra nya bostäder på ett område om två kvarter.

Fyrklövern norr om Mälarvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Den 25 mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny detaljplan och att genomföra en markanvisningstävling för Fyrklövern 2

Den 27 januari 2021 tog miljö- och planutskottet beslut om att skicka ut planen på samråd. Samrådet pågick 3 februari - 17 mars 2021

Den 24 augusti 2022 tog miljö- och planutskottet beslut om att skicka ut planen på granskning.
Granskningen pågick mellan 5 september – 3 oktober 2022.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra målet i kommunens översiktsplan om en levande stadskärna i centrala Väsby. Det görs genom förtätning med bostäder och centrumändamål. Detaljplanen möjliggör cirka 270 bostäder på ett område om två kvarter.

  • Flerbostadshusen ska byggas i klassisk stil och blir mellan tre till fem våningar. Därutöver finns möjlighet till inredd vind.
  • I kvarteret närmast Husarvägen planeras ett parkeringshus med cirka 300 platser. Det ska också finnas ett utrymme för mobila tjänster.
  • Parkeringshuset planeras främst för bostadsrättsföreningarna norr om planområdet då parkeringsplatserna som finns idag kommer att försvinna i och med planens genomförande.
  • Parkering till de nya bostäderna kommer att finnas i garage under kvarterens gårdar.

Markanvisningstävling

I en tidigare medborgardialog har Väsbyborna önskat mer byggnader i så kallad klassisk stil i kommunen. Därför har kommunen genomfört en markanvisningstävling för de tre bostadskvarter som ska byggas.

För mer information om tävlingen och de vinnande förslagen se länk nedan:

Läs om tävlingen på Upplands Väsbys hemsida

Tidplan

Planen var ute på samråd mellan den 3 februari – 17 mars 2021 och granskning pågick under hösten 2022. Behovet av kompletterande utredningar har lett till en förskjutning av tidplanen.

  • Antagen detaljplan Q1 2023

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 13 september 2023