Vällsta verksamhetsområde

Inom fastigheterna Edby 1:1, Vällsta 1:2 och Vällsta 1:3 pågår ett detaljplanearbete där kommunen undersöker möjligheten för etablering av verksamheter i området.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att pröva förutsättningarna för att på lång sikt tillåta verksamheter att etablera sig inom området.

Tidplan

Miljö- och planutskottet gav den 17 november 2021 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vällsta verksamhetsområde. Arbetet är i ett tidigt skede. Just nu pågår utredningsarbete inför kommande samråd. Under samrådet blir det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Preliminär tidsplan:

  • Samråd kvartal 2: 2024
  • Granskning: 2025
  • Antagande: 2025

Planhandlingar

Planuppdrag för Vällsta verksamhetsområde Pdf, 648 kB.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 13 november 2023