Västra Eds Allé

I området Västra Eds Allé har ett detaljplanearbete startat för att undersöka om det är möjligt att bygga en skola och anläggningar för idrott där. Målet är att en ny skola och idrottsanläggningar ska finnas på plats till höstterminen 2029.

Västra Eds Allé
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 29 maj 2023 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för området som kallas Västra Eds Allé.

Beslut om planuppdrag för Västra Eds Allé. Pdf, 180 kB.

Enligt preliminär tidsplan hålls samråd 2024 kvartal 3.

Syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda om åkern väster om Eds Allé är en lämplig plats för att bygga en ny grundskola. Skolan ska rymma 600 elever. Till skolan hör en sporthall och en 11-mannaplan.

Planarbetet

Nu har arbetet med utredningar, undersökningar och analyser av platsen börjat.

Dialogmöte

Vi höll ett dialogmöte med närboende den 21 september 2023. Vi tog in synpunkter och värdefull information om platsen, så att planförslaget som senare sänds på samråd ska bli så bra som möjligt. En sammanställning av vad vi kom fram till under dialogmötet har skickats ut till deltagarna. Materialet blir ett viktigt underlag till arbetet med planen.

Samråd

Ett planförslag tas fram och sänds ut på samråd för att berörda intressenter ska ha möjlighet att yttra sig om förslaget. Det är lantmäteriet, länsstyrelsen, angränsande fastighetsägare, boende som berörs och andra enskilda, organisationer eller myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Samrådet pågår i minst tre veckor.

När samrådet är genomfört hanteras inkomna synpunkter. Då görs eventuella revideringar av utredningar och av planförslaget.

Granskning

Därefter sänds planförslaget ut på granskning. Då kan återigen berörda intressenter yttra sig.

När granskningen är klar färdigställs planhandingarna utan stora revideringar. Sedan föreslås att detaljplanen ska antas av kommunstyrelsen.

Tidsplan

En uppskattning av tider för hållpunkter i processen:

  • 2023 kvartal 3 - Dialogmöte
  • 2024 kvartal 3 - Samråd
  • 2025 kvartal 2 - Granskning
  • 2025 kvartal 4 - Antagande

Håll utkik här på webbsidan efter information om tid för kommande samråd och granskning. När det närmar sig går informationen ut till de som är berörda. Den här webbsidan kommer då uppdateras med det exakta datumet för samrådet och granskningen. Tills vidare gäller den preliminära tidplanen.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Kartbild som visar avgränsning av planområdet.

Röd linje visar den preliminära avgränsningen av planområdet.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024