Planbesked

Syftet med planbesked är att den som önskar utveckla sin fastighet ska få ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen har för avsikt att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Nedan finns information om hur du ansöker om planbesked, vad som händer efter din ansökan och hur lång tid processen tar.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett skriftligt och motiverat beslut där kommunen redogör för huruvida ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Om kommunen avser att påbörja ett planarbete ska det även framgå av planbeskedet när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Planbeskedet är inte bindande och kan inte överklagas.

En grundförutsättning för att ge positivt planbesked är att de åtgärder som föreslås är förenliga med lämplighetsbestämmelserna i 2 kap. plan- och bygglagen. Utöver det har kommunen tagit fram kriterier för bedömning av planbesked som ansökan prövas mot innan ett besked lämnas.


Hur ansöker jag om planbesked?

Du ansöker om planbesked genom att fylla i blanketten Begäran om planbesked och skicka till:

Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

eller via e-post till,

vasbydirekt@upplandsvasby.se

Avgift

För enkla planbesked tas det ut en fast avgift om 15 000 kronor. Ett planbesked bedöms som enkelt om förslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten.

För mer komplexa planbesked tas det ut en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är 25 000 kronor. För ärenden som innebär mer än cirka 25 timmars arbete gäller en rörlig avgift per timme, tidsersättning enligt kommunens timtaxa för planarbete, upp till maxbeloppet 50 000 kronor.

Det händer efter din ansökan om planbesked

Efter att en begäran om planbesked inkommit bedöms begäran om planbesked utifrån lämplighetsbestämmelserna i 2 kap. plan- och bygglagen och kommunens kriterier för bedömning av planbesked. Bedömningen sker på tjänstemannanivå inom enheten för samhällsplanering och exploatering och förankras inom ett bredare tjänstemannaforum där representanter från flera av kommunens kontor ingår. Efter sammanställning av bedömningen beslutas planbeskedet i kommunstyrelsens planutskott.

För närvarande ser kommunen över hur processen för prioriteringar av planer ska ske, kopplat till uppföljningen av översiktsplanen samt flerårsplanen.

Hur lång tid tar det att få ett planbesked?

Kommunen beslutar om planbesked senast fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Den som gjort begäran och kommunen kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Vad säger lagen?

Planbesked regleras i 5 kap. 2-5§ plan- och bygglagen.

2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avse ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat.

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att inleda en planläggning ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggning enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.

Senast uppdaterad: 1 december 2023