Fördjupad översiktsplan och program

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter. Den tar sin utgångspunkt i den kommuntäckande översiktsplanen.

Den fördjupade översiktsplanen ska även ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras för olika områden i kommunen. En fördjupad översiktsplan är inte bindande för myndigheter eller enskilda.

Planen och dess process ska:

  • Fungera som vision för framtida mark- och vattenanvändning, utveckling och bevarande.
  • Vara ett instrument för dialog med statliga intressen, grannkommuner och medborgare.
  • Utgöra ett samlat kunskapsunderlag för olika sektorer.
  • Vara vägledande och fungera som ett praktiskt verktyg i kommunens arbete med program, detaljplaner och bygglov.

Program

Ett planprogram kan tas fram om kommunen bedömer att ett kommande detaljplanearbete underlättas av ett programarbete. Då studeras övergripande frågor som berör ett eller flera planområden. Det kan exempelvis vara trafikfrågor, behov av social service och grönområden samt miljöfrågor.

År 2040 beräknas cirka 63 000 människor bo i Väsby. I takt med att kommunen växer finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilundaparkens långsiktiga utveckling.

Intentionen är att Vilundaparken ska utveckals till en idrottsnod integrerad i stadsmiljö med bostäder, en grundskola, kommersiell verksamhet och aktivitet som fyller Vilundaparken med mänskligt liv under dygnets alla timmar. Grundskolan hanteras i en separat detaljplan.

Under hösten 2016 hölls dialoger med allmänheten, föreningslivet och näringslivet kring Vilundaparkens framtida utveckling. En sammanställning av dialogarbetet har tagits fram, se nedan.

Därefter inleddes arbetet med att utreda ett antal planeringsförutsättningar så som buller, miljökvalitetsnormer, geoteknik etc. vilket har påverkat påverkar var och hur ny bebyggelse kan placeras.

Ett förslag till programhandling var på samråd innan sommaren 2018.

Handlingar

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023