Självservice

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter grupperat på olika områden. Saknar du någon e-tjänst eller blankett, hör gärna av dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

E-tjänster och blanketter för felanmälan och synpunkter

Felanmälan och synpunkter

E-tjänst

Blankett

Felanmälan

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Felanmälan kommunens fastigheter

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Medborgarförslag

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 94 kB.

Synpunkt Väsby

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Skadeanmälan - försäkringsärenden

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänster och blanketter för förskola och skola

Förskola och skola

E-tjänst

Blankett

E-tjänst barnomsorg, e-legitimation

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänst barnomsorg, användarnamn och lösenord

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänst barnomsorg, delad faktura

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänst barnomsorg, ej folkbokförd i kommunen

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Ansökan om att behålla förskoleplats vid längre frånvaro utifrån synnerliga skäl


Ladda ner blankett Word, 36 kB.

Ansökan om mottagande i anpassad grundskola


Ladda ner blankett Pdf, 188 kB.

Ansökan om mottagande i anpassad gymnasieskola


Ladda ner blankett Pdf, 182 kB.

Barnomsorg av särskilda omständigheter, ansök


Ladda ner blankett Pdf, 119 kB.

Betygskopia, beställ

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Betygskopia, ladda ner

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Mottagning av nyanlända förskolebarn

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Barnomsorg på obekväm arbetstid, ansök


Ladda ner blankett Pdf, 173 kB.

Elevresor, ekonomiskt stöd vid gymnasial utbildning, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 116 kB.

Inackorderingstillägg vid gymnasial utbildning, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 118 kB.

Ledighet för elev, ansök


Ladda ner blankett Pdf, 118 kB.

Modersmålsundervisning, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 138 kB.

Modersmålsundervisning, uppsägning

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 115 kB.

Kulturskolan, alla ärenden

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Skolskjuts, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 194 kB.

Skolskjuts av särskilda omständigheter, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 204 kB.

Skolskjuts, beställningsblankett


Ladda ner blankett Pdf, 174 kB.

Studiehandledning på modersmål, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Utskrivning ur grundskoleklass

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Val av skola, utanför ordinarie skolvalsperiod

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänster och blanketter för omsorg och hjälp

Omsorg och hjälp

E-tjänst

Blankett

Adolf Stafs fond, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Bostadsanpassningsbidrag, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 125 kB.

Bostadsanpassningsbidrag, utbetalning


Ladda ner blankett Pdf, 115 kB.

Försörjningsstöd, återansökan

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 662 kB.

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 593 kB.

LSS, begäran om särskilda insatser, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 124 kB.

LSS, fullmakt


Ladda ner blankett Pdf, 113 kB.

LSS, samtycke att efterge sekretessen


Ladda ner blankett Pdf, 113 kB.

LSS, sjuklön

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


LSS, återtagen begäran om insatser, anmäl


Ladda ner blankett Pdf, 113 kB.

Orosanmälan vid misstanke eller känndedom om att barn far illa

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


SoL, ansök om bistånd

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 121 kB.

SoL, ansök om bistånd
(psykisk ohälsa)

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 121 kB.

SoL, Fullmakt


Ladda ner blankett Pdf, 113 kB.

SoL, samtycke att efterge sekretessen


Ladda ner blankett Pdf, 113 kB.

SoL, återtagen ansökan om bistånd


Ladda ner blankett Pdf, 112 kB.

Riksfärdtjänst, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 126 kB.

Begäran om registerutdrag från socialtjänst

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänster och blanketter för Familjerätten

Familjerätten

E-tjänster

Blankett

Samarbetssamtal, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 1 MB.

Avtal angående vårdnad,

boende och umgänge, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 260 kB.

Informationssamtal med föräldrar

inför eventuell tvist i domstol om

vårdnad, boende eller umgänge, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 943 kB.

Fastställande av

faderskap/föräldraskap

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 949 kB.

E-tjänster och blanketter för uppleva och göra

Uppleva och göra

E-tjänst

Blankett

Bidrag för föreningar, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Förening, ny, registrera

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Föreningsregister, sök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Lokalbokning

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


 

 

  

Anmälan ägarbyte för VA och avfall

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Ansök om matavfallsabonnemang

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 119 kB.

Beställning av matavfallspåsar

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Beställning och hämtning av Röda boxen, farligt avfall/elavfall

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Container för grovavfall, beställ

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Dispens utsortering bygg- och rivningsavfall

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Dispens från utsortering av matavfall


Ladda ner blankett Pdf, 382 kB.

Dispens gällande förändrat hämtningsintervall/Uppehåll


Ladda ner blankett Pdf, 122 kB.

Dispens från separering av förpackningsavfall


Ladda ner blankett Pdf, 228 kB.

Fakturahistorik

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Gemensam behållare för restavfall, anmäl


Ladda ner blankett Pdf, 141 kB.

Gemensam behållare för matavfall, anmäl


Ladda ner blankett Pdf, 141 kB.

Kompostering av matavfall, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 376 kB.

Lämna reklamationer och synpunkter

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Matavfallsinsamling flerbostadshus, intresseanmälan

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Nyinflyttad, nytt abonnemang för avfall, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 119 kB.

Se ditt hämtschema för avfall

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Tvätt av restavfallskärl

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Ändring av befintliga avfallsabonemmang

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.
E-tjänster och blanketter för bostäder

Bostäder

E-tjänst

Blankett

Lägenhetsregister, flerbostadshus

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 134 kB.

Lägenhetsregister, småhus

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.


E-tjänster och blanketter för bygglov

Bygglov

E-tjänst

Blankett

Mina byggärenden

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Bygganmälan, ej bygglovspliktig åtgärd

(även installation av eldstad)

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 133 kB.

Bygganmälan, Eldstad och rökkanal i befintlig byggnad

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 118 kB.

Bygglov, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 163 kB.

Bygglov för skylt/ljusanordning, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 122 kB.

Förhandsbesked, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 127 kB.

Grannintyg, rörande byggnad/åtgärd

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 118 kB.

Komplettera ditt bygglovsärende

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Meddelande till handläggare

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Anmäla kontrollansvarig

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 125 kB.

Rivningslov

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 163 kB.

Ansök om startbesked & boka tekniskt samråd

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Ansökan om slutbesked och boka slutsamråd

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Ta del av beslut som granne eller sakägare

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Strandskyddsdispens, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 131 kB.


E-tjänster och blanketter för detaljplan

Detaljplan

E-tjänst

Blankett

Planbesked


Ladda ner blankett Pdf, 439 kB.

E-tjänster och blanketter för djur och lantbruk

Djur och lantbruk

E-tjänst

Blankett

Djurhållning inom detaljplan,

ansök om tillstånd

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Ormhållning, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 121 kB.

Yrkesmässig spridning av

bekämpningsmedel, ansök eller anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänster och blanketter för kartor och mätning

Kartor och mätning

E-tjänst

Blankett

Husutsättning

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 163 kB.

Lägeskontroll

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 163 kB.

Nybyggnadskarta och kartutdrag

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 205 kB.

Övriga mätningsuppdrag

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 163 kB.


E-tjänster och blanketter för livsmedel

Livsmedel

E-tjänst

Blankett

Matförgiftning, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänster och blanketter för miljö och hälsa

Miljö och hälsa

E-tjänst

Blankett

Klagomål, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Ladda ner blankett Pdf, 124 kB.


E-tjänster och blanketter för uppvärmning

Uppvärmning

E-tjänst

Blankett

Cistern, informera om installation

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Cistern, installation för brandfarlig vätska, anmäl


Ladda ner blankett Pdf, 122 kB.

Cistern ur bruk, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Grannyttrande


Ladda ner blankett Pdf, 162 kB.

Installera värmepump, ansök om tillstånd

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 127 kB.


E-tjänster och blanketter för vatten och avlopp

Vatten och avlopp

E-tjänst

Blankett

Abonemmangshistorik för vattenmätare

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Dagvattenanläggning, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 522 kB.

Fettavskiljare, uppgifter att skicka in


Ladda ner blankett Pdf, 121 kB.

Förbrukningshistorik för anläggning

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Inrättande av avloppsanordning,

anmäl/ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 132 kB.

Installationsintyg enskild avloppsanläggning och dagvattenanläggning

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 127 kB.

Länshållningsvatten, anmälan

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 119 kB.

Nyinflyttad, nytt abonnemang för vatten, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 116 kB.

Oljeavskiljare eller brunnsfilter, information eller ändra

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 130 kB.

Registrera avläsning av vattenmätare

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.


Slamavskiljare, täthetskontroll, checklista


Ladda ner blankett Pdf, 122 kB.

Slamtömning förlängning eller eget omhändertagande av slam, ansökan


Ladda ner blankett Pdf, 34 kB.

Sluten tank, checklista för täthetskontroll


Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Anmälan ägarbyte för VA och avfall

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Vatten och avlopp kommunal anslutning, servisanmälan

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 185 kB.


E-tjänster och blanketter för trafik och resor

Trafik och resor

E-tjänst

Blankett

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansök


Ladda ner blankett Pdf, 22 kB.

Tillstånd för schakt eller trafikanordning, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Begäran om handräckning av flyttfordon från tomtmark

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänster och blanketter för näringsliv och arbete

Jobb och företagande

E-tjänst

Blankett

Anmälan om mellanlagring av avfall

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Autogiro, anmäl


Ladda ner blankett Pdf, 105 kB.

Bassängbad, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 121 kB.

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare, försäljning

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 114 kB.

Folköl, försäljning och servering

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 116 kB.

Förorenad mark eller fastighet, informera

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 113 kB.

Förorenad mark eller fastighet, anmäl efterbehandling eller sanering

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 124 kB.

Anmälan av hygienlokal enligt § 38

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 279 kB.

Information om avveckling eller flytt av verksamhet


Ladda ner blankett Pdf, 499 kB.

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Kyltorn, anmäl


Ladda ner blankett Pdf, 253 kB.

Köldmedieanläggning, anmäl eller ändra

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Livsmedelsanläggning, registrera

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 126 kB.

Livsmedelsverksamhet, riskklassning


Ladda ner blankett Pdf, 153 kB.

Livsmedelsverksamhet, anmäl ändring/upphörande

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Lokal för barn, skola enligt § 38, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 131 kB.

Lotteri enligt 6 kap 9 § spellagen, ansök


Ladda ner blankett Pdf, 124 kB.

Lotteri, ansök/ registrera


Ladda ner blankett Pdf, 115 kB.

Lotteri, sammanställning


Ladda ner blankett Pdf, 116 kB.

Lotteri, redovisning


Ladda ner blankett Pdf, 123 kB.

Miljöfarlig verksamhet, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 120 kB.

Serveringsansvarig personal, anmäl


Ladda ner blankett Pdf, 115 kB.

Solarieverksamhet, anmäl

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 40 kB.

Stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 131 kB.

Tillfälligt serveringstillstånd, ansök

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 106 kB.

Tobaksvaror, försäljning

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 476 kB.

Tobaksfria nikotinprodukter, försäljning

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 167 kB.

Anmälan om ändrade ägarförhållanden


Ladda ner blankett Pdf, 119 kB.

Anmälan om ändrade ägarförhållanden (alkohol)

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Anmälan om ändrade ägarförhållanden (tobak)

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänster och blanketter för kommun och politik

Kommun och politik

E-tjänst

Blankett

Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen GDPR

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Felanmälan

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Felanmälan kommunens fastigheter

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Handlingar från arkivet, beställ

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Medborgarförslag

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 94 kB.

Samtycke till bildpublicering

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett Pdf, 65 kB.

Synpunkt Väsby

Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 19 juli 2024