Personuppgiftsbehandling

Vi värnar om din personliga integritet och kommunen gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Upplands Väsby kommun kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss och som vi mottar från andra parter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel: Namn, personnummer, telefonnummer och fotografier.

Men kan också vara: fastighetsbeteckning, telefonnummer, IP-adress, ljudupptagningar, cookie, en kod, mailadress eller fritextnotering.

Vad är en behandling?

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Respektive nämnd bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna används för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden. Till exempel för att kunna hantera ärenden samt fakturor.

På de platser det finns kameraövervakning görs det utifrån intresseavvägning. Behandlingen utförs för att öka trivseln, tryggheten samt för att förebygga brott. De platser som är kamerabevakade är tydligt uppmärkta. Filmerna innehåller endast bildupptagning och sparas upp till 4 veckor.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Då kommunen omfattas av arkivlagen arkiveras uppgifterna generellt 2 år efter avslutat ärende, men för ärenden med information som omfattas av bokföringslagen eller annan lagstiftning gäller just den lagens gallringsregler. För mer information vad gäller just dina uppgifter, kontakta respektive personuppgiftsansvarig nämnd.

Vem kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till?

Uppgifterna som du lämnar kommer att behandlas av anställda inom Upplands Väsby kommun. Kommunen kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part om denne utför tjänster inom ramen för kommunens verksamhet. Personuppgifter kan också lämnas ut i offentliga handlingar med stöd av offentlighetsprincipen.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra kommunens myndighetsutövning och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte.

Om du är i behov av registerutdrag som styrker att du inte förekommer inom socialtjänsten kan du begära detta genom e-tjänsten Begäran om registerutdrag från socialtjänst. Ett sådant registerutdrag kan behövas om du önskar ansöka om att bli familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, särskild förordnad vårdnadshavare eller för att lämna intyg till migrationsverket.

Har du frågor?

Om du har frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ut information, återkalla samtycke, få rättelse eller begränsning av direktmarknadsföring är du alltid välkommen att kontakta oss:

Kontaktuppgifter Dataskyddsombud

Telefon: 08-590 970 00

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig

Telefon: 08-590 970 00

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
(imy@imy.se)

Senast uppdaterad: 8 februari 2024