Vilunda 1:320 (gamla Medborgarhuset)

Inom fastigheten Vilunda 1:320 och del av fastigheten Vilunda 1:548 pågår ett planarbete för ett nytt flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Vilunda 1:320 (Gamla Medborgarhuset)
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I februari 2023 fick kontoret för samhällsbygnad i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Vilunda 1:320 (gamla Medborgarhuset).

Enligt preliminär tidplan beräknas detaljplanen gå ut på samråd i början av 2024.

Syfte

Detaljplanearbetet ska pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen på fastigheten. Att pröva förutsättningarna för att utveckla Elis park och Björkvallatorget är också en del av planarbetet.

Detaljplanen ska också utreda möjligheten till en flytt av biblioteket till nya lokaler vid platsen för gamla Medborgarhuset.

Ett övergripande syfte med planen är att bidra till en sammanhållen central gata med en levande bottenvåning. Den nya bebyggelsen ska komplettera den som finns i närområdet. Utvecklingen ska också knyta ihop stråket mellan järnvägsstationen och Väsby centrum på ett bättre sätt.

Den utveckling för fastigheterna som ska prövas bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan samt med kommunala mål och strategier.

Upplands Väsby kommun har sagt ja till att riva före detta Medborgarhuset. Bygg- och miljönämndens beslut om rivningslov har vunnit laga kraft i januari 2024. Nu påbörjas en demontering av byggnaden. Mer information om rivningsarbete hittar du på Väsbyhems webbplats.

Väsbyhems webbplats Länk till annan webbplats.

Tidplan

Just nu tas planhandlingar fram, och utredningar inför samrådet pågår. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd i slutet av 2024 enligt en preliminär tidplan.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024