Norra Frestaby

Miljö- och planutskottet beslutade den 11 mars 2020 att ge kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området Norra Frestaby (fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2).

Syftet är att pröva om det går att bygga bostäder inom fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2. Området ligger norr om Ekebyvägen omedelbart öster om Vallentunavägen.

Arbetet är i ett tidigt skede och under 2021 och framåt pågår ett utredningsarbete för att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Vid samrådet blir det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Norra Frestaby
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021