Optimus

Kontoret för samhällsbyggnad har i mars 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Optimus (Vilunda 6:42 m fl). Miljö och planutskottet beslutade den 16 december 2020 att sända förslaget på samråd.

Optimus
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Optimus.

Samråd pågick 21 december 2020 - 12 februari 2021

Syfte

Detaljplanen syftar till att utveckla området och skapa en ny blandad stadsdel med bostäder, kontor samt lokaler med möjlighet till förskola, samhällsservice, kultur eller andra verksamheter. Området föreslås även innehålla ytor för nya mötesplatser i form av torg och park. Sammanlagt möjliggör planförslaget cirka 900 - 1 100 nya bostäder och cirka 25 000 kvm för kontor och centrumfunktioner. Omvandlingen innebär att en ny karaktär skapas i området - från dagens verksamhetsområde till en tät stadsmiljö.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Planområdet
Ny lokalgata sett från Optimusvägen. Bild: Kod arkitekter AB

Ny lokalgata sett från Optimusvägen. Bild: Kod arkitekter AB

Vy över Optimusvägen sett söderifrån. Bild: Kod arkitekter AB

Optimusvägen sett söderifrån. Bild: Kod arkitekter AB

Senast uppdaterad: 27 december 2021