Norra Nordanvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 23 april 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (tidigare Winnanssons handelsträdgård) i Bollstanäs.

Miljö och planutskottet beslutade den 3 juni 2020 att sända planförslaget på samråd.

Den 15 december 2021 beslutade Miljö- och planutskottet att sända planförslaget på granskning. Granskningen pågår mellan 20 december 2021 och 25 januari 2022.

Norra Nordanvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I april 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för norra Nordanvägen

Samråd pågick 8 juni - 15 augusti 2020

Granskningen pågår mellan 20 december 2021 och 25 januari 2022.

Syfte
Området ligger i Bollstanäs som är ett villasamhälle invid Norrvikens nordvästra strand i Väsby. Tidigare fanns en handelsträdgård på platsen som numera är nedlagd och riven. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området för bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör cirka 35 bostäder i form av parhus och radhus. Då tomterna är relativt små har även en samlad yta för gemensam vistelse och lek avsatts i mitten av bostadsområdet. För att knyta an till platsens historia av trädgårdsverksamhet planeras ett växthus byggas på den gemensamma ytan.

Tidplan
Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 8 juni till 15 augusti 2020. Under samrådet inkom 13 yttranden. Sakägare har bland annat haft synpunkter på att området är för högexploaterat och kommer att skugga befintlig bebyggelse. Under hösten 2020 har Nordanvägen Fastighets AB omarbetat förslaget och tagit fram en ny strukturplan. Antalet hus har minskat och placeringen av husen har förändrats för att minska skuggpåverkan på befintlig bebyggelse. Planen ställs ut på granskning mellan den 20 december och den 25 januari 2022.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 20 december 2021