Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt möjligheten till många olika slags aktiviteter bidrar till strändernas stora upplevelsevärden, både på landsbygden och i tätorter.

Ska bevara djur- och växtliv

Strandskyddet ska bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en mångfald olika livsmiljöer och funktioner. Strandområden är mycket artrika och fungerar också som spridningsvägar i landskapet.

Strandskyddet gäller i hela landet

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten

Strandskydd gäller vid de flesta kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Ibland är strandskyddet utökat till 300 meter.

Omfattar även det som finns under ytan

Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. Ibland kan strandskyddet vara helt upphävt genom detaljplan.

Inom strandskyddsområden får man inte:

  • Uppföra nya byggnader. Gäller både hus, förråd, husbåt och bastu.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning. Till exempel får man inte göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende eller göra en stor tillbyggnad.
  • Uppföra anläggning eller anordning som hindrar allmänheten från att nå ett område som annars är tillgängligt för alla. Det innefattar till exempel staket, brygga, parkeringsplats och väg.
  • Utöka den privata tomten genom att, på strandskyddat område, ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
  • Gräva, schakta eller fälla träd, fylla ut mark, spränga, anlägga väg eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar.
  • Utföra åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Till exempel bygga pir, muddra, fylla ut mark, gräva eller anlägga gräsmatta på stranden, fälla mer än ett fåtal träd eller fälla träd av särskilt biologiskt värde, till exempel ek.

Vill du göra en åtgärd inom strandskyddat område måste du söka dispens hos bygg- och miljönämnden.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din ansökan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.

Proceduren ser ut enligt följande:

  1. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet.
  2. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.
  3. Du får ett beslut åtta till tio veckor efter att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Det är bygg- och miljönämnden som fattar beslut. En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid.

För att en dispens ska beviljas får åtgärden inte strida mot strandskyddets syften och det måste finnas så kallade särskilda skäl, vilka återfinns i miljöbalken 7 kap 18 c §. I samband med bygglovsärenden inom strandskyddsområden prövas dispensen separat och före bygglovet. Kontakta bygg- och miljökontoret via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Alla beslut om att bevilja dispens skickas till länsstyrelsen som prövar de kommunala besluten och har möjlighet att upphäva dessa.

Utöver strandskyddsdispens för åtgärder i eller på vatten kan du behöva tillstånd för vattenverksamhet. Muddring, byggande av pir och brygga, dammanläggningar är exempel på arbeten som räknas som vattenverksamhet. Tillstånd söks från mark- och miljödomstolen. Ska du genomföra ett mindre omfattande arbete räcker det oftast att göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 12 juni 2023