Skyltar och ljusanordningar

Vill du sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du oftast söka lov. Det finns vissa undantag beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte.


Det krävs skyltlov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Även banderoller och vepor räknas som skylt.

  • En skylt vars area är högst 1,0 m2 med vissa undantag.
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2.
  • En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
  • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Undantagen från lovplikt gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller skylt på högst 1,0 m2 och orienteringstavla på högst 2,0 m2. Skyltar som inte kräver skyltlov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området där kommunen i detaljplan inom områden med värdefull miljö kan utöka lovplikten.

Utanför detaljplanerat område krävs inte lov för skyltar, men du kan behöva tillstånd från väghållningsmyndigheten eller länsstyrelsen. Ska du sätta upp en skylt på en offentlig plats behöver du även markupplåtelse av polisen.


Senast uppdaterad: 9 oktober 2023