Altan, uteplats, pool, skärmtak

Altan, uteplats, pool och skärmtak är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 0,9 meter från befintlig marknivå.

Även låga altaner som är under 0,9 meter kräver bygglov om:

  • en altan byggs ovanpå en byggnad
  • en altan byggs i ett takfall
  • en altan byggs in, exempelvis genom en inglasning
  • om du planerar att bygga nära tomtgräns och altanen på så sätt riskerar att skugga din grannes fastighet eller om din granne riskerar att störas av ljud eller insyn.
  • Riskerar att utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.

Lovbefriade altaner kan utrustas med sedvanligt räcke.

 

En altan, även lovbefriade, får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

 

Information om mur och plank

Du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du däremot ändrar marken runt poolen mer än en halvmeter eller om poolen helt eller delvis sticker upp ur marken mer än en halvmeter kan det krävas lov.

 

Tänk också på att plank, altaner, poolhus och murade utegrillar kan kräva bygglov beroende på bland annat placering och utformning. Även skyddstak över pooler kan vara bygglovspliktiga.

Du som bygger en pool ska också tänka igenom hur du tänker göra dig av med vattnet när du tömmer poolen.

Undantag från lovbefrielse för pooler

Om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §.Lag (2019:412) gäller inte alltid bygglovsbefrielsen.
Du är alltid välkommen att höra av dig till bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller på just din tomt.

Drunkning och barnsäkerhet

Tänk på att drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn ett till sex år. Nu finns ett informationsmaterial som ger råd om hur pooler och dammar kan barnsäkras. I materialet ges också en beskrivning av vilka regler som gäller och ägarens ansvar utifrån dessa.


Informationsblad från MSB om barnsäker pool och trädgårdsdamm Länk till annan webbplats.

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak med en sammanlagd byggnadsarea på max 15 kvm.

 

Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024