Riva, rivningslov

När du vill riva en byggnad kan det krävas lov eller anmälan. Tänk också på att ta hand om rivningsavfallet på rätt sätt.

När behöver jag ett rivningslov?

Rivningslov krävs för att inom detaljplanerat område få riva byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov kan också krävas i områden med områdesbestämmelser. Om du ska flytta ett hus kan det kräva rivningslov. I områden utanför detaljplan kan det i stället kräva rivningsanmälan. Kontakta oss om du är osäker.

Lov för rivning ska beviljas, om inte rivningsförbud gäller i det aktuella området eller om det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar bevarande.

Hur länge gäller ett rivningslov?

Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har börjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024