Riva, rivningslov

Även när du vill riva en byggnad kan det krävas lov eller anmälan. Tänk också på att ta hand om rivningsavfallet på rätt sätt.

När behöver jag ett rivningslov?

Rivningslov krävs för att du ska få riva en byggnad eller delar av en byggnad. Dessutom behövs ofta en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand. Rivningslov krävs inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser.

Lov för rivning ska beviljas, om inte:

  • rivningsförbud gäller i det aktuella området
  • det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar bevarande.

Hur länge gäller ett rivningslov?

Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2023