Kungörelser och delgivning

När bygg- och miljönämnden har tagit beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökande, fastighetsägare och eventuella personer som lämnat synpunkter.

Information skickas även i brev till kända sakägare.
Om det rör sig om ett stort antal personer som ska få information kungörs det även via kommunens webbplats. Dessutom ska beslutet också kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats följer här en guide hur du hittar rätt.

  • Gå in på webbplatsen www.poit.se. Länk till annan webbplats.
  • Välj "Sök kungörelse" i listan till vänster.
  • Välj avancerad sökning.
  • Välj tidsperiod.
  • Under namn/uppgiftslämnare skriv "Upplands Väsby kommun".
  • Tryck på sök.

Du får nu fram alla bygglov som blivit beviljade i Upplands Väsby Kommun.

Aktuella kungörelser som berör många sakägare:

KUNGÖRELSE om bygglov för transformatorstation

"Inlämnade ansökningar om bygglov innebär avvikelse från gällande detaljplan. För sakägare, bostadsrättsinnehavare och boende som berörs hålls handlingar i ärendet tillgängliga t.o.m. 2021-10-31.

Eventuell erinran behöver lämnas in senast ovan angivet datum. För att ta del av handlingar och lämna ev. erinran, kontakta Väsby Direkt vasbydirekt@upplandsvasby.se eller 08-590 97 000, knappval 5.

Fastighet ÖVRA RUNBY 1:73, bygglov för nybyggnad av transformatorstationer.

Fastighet ÖVRA RUNBY 1:73, bygglov för nybyggnad av transformatorstation."

 

Kungörelse om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Beskrivning av ärendet
Byggfab AB har 2021-04-21 lämnat in Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus på VILUNDA 26:6, VILUNDA 25:2, VILUNDA 26:3.
Fastigheten omfattas av detaljplan 11 a, som vann laga kraft 1957-12-13. För området gäller bland annat att mark betecknad med punktprickar inte får bebyggas.
Av inlämnade handlingar framgår att förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser då utbyggnad av flertalet balkonger medför att mark betecknad med punktprickar bebyggs. Föreslagen placering enligt situationsplan.

Svar på remissen önskas senast den 2021-10-11. Remissvar lämnas via e-post: ByggRMailusr@upplandsvasby.se. Vänligen ange diarienumret ovan i svars-mailet.

Du kan kontakta bygglovavdelningen för frågor via vasbydirekt@upplandsvasby.se eller telefon 08–590 970 00, knappval 5.

 

Grannehörande kallas det när grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden får möjlighet att säga sin mening. Grannehörande sker bara när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen.

Om många personer berörs brukar man annonsera om grannehörandet i Post – och Inrikes Tidningar eller här på hemsidan.

Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge handlingar i ert ärende. Denna information beskriver hur kommunen använder s.k. förenklad delgivning för att skicka handlingar som du ska ta del av (delges). Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår.

Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser. Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling.

Kommunen skickar två brev

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar kommunen två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till kommunen).

Om breven kommer i retur till kommunen skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats.

Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta kommunen snarast.

När är du delgiven?

Du är delgiven (dvs. anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Information om förenklad delgivning
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021