Garage, carport, förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Räknas som komplementbyggnad

En carport, ett garage eller ett förråd är en komplementbyggnad. Det innebär att det är en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad och som inte sitter ihop med den. Komplementbyggnader kräver bygglov. Klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller däremot andra regler.

Det är detaljplanen som styr vad du får göra

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Du kan få bygga utan bygglov

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse samt detaljplan är det i vissa fall möjligt att du som har en- och tvåbostadshus kan få bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Detta i enlighet med bygglovsbefrielsen beskriven i 9 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900). För att denna bygglovsbefrielse ska få tillämpas måste dock vissa kriterier vara uppfyllda:

  • Åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan.
  • Komplementbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".
  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus.
  • Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset.
  • Komplementbyggnaden ska vara fristående.
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset.
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

På Boverkets webbplats finns mer information om vad som gäller.

PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, till exempel brandskydd. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område krävs det oftast bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Information om brandskydd på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om strandskydd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023