Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete är högt prioriterat i Upplands Väsby kommun. Målet är att kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo och arbeta i.

Kommunens brottsförebyggande arbete kan delas in i två kategorier:

 • situationell brottsprevention
 • social brottsprevention

Situationell brottsprevention syftar till att förhindra eller försvåra att brott begås genom att påverka själva miljön.

Social brottsprevention syftar till att minska individers benägenhet att begå brott. I kommunen sker den typen av arbete inom exempelvis skola, kultur- och fritidsverksamhet och socialtjänst.

Upplands Väsby kommun har en strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete. Syftet med strategin är att tydliggöra ledning, ansvarsfördelning och fokusområden. Strategin har nio områden i fokus:

 • stadsbyggnad
 • hot och våld i offentlig miljö
 • hot och våld i skolan
 • hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
 • organiserad brottslighet
 • barn och ungdomars fritid
 • våld i nära relationer
 • hedersrelaterat våld
 • våldsbejakande extremism.

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete Pdf, 599 kB. (Pdf, 599 kB)

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Några av dessa viktiga samarbeten beskrivs nedan.

Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som bygger på fyra grundstenar:

 • informationsinsamling
 • analys
 • riktade insatser
 • uppföljning och återkoppling

Varje vecka tar kommunen i samverkan med bland annat polis, räddningstjänst och Väsbyhem fram en lokal lägesbild. Lägesbilden bygger på en kartläggning av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker. Händelserna registreras i ett system som heter Embrace.

Information om hur kommunen hanterar personuppgifter.

Samverkan med polis

Samverkansöverenskommelse

Kommunen och lokalpolisen har skrivit på en gemensam överenskommelse. Syftet är att stärka och effektivisera  samverkan och samordningen av resurser. Till grund ligger den lokala lägesbilden om säkerhet, brott och upplevd trygghet.

Samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten och Upplands Väsby kommun Pdf, 439 kB. (Pdf, 439 kB).

Medborgarlöften

Lokala medborgarlöften tas fram efter dialog med medborgare om vad som skapar trygghet respektive otrygghet. Polis och kommun fokuserar på att öka tryggheten i centrala Väsby.

Information om medborgarlöften i Upplands Väsby Pdf, 249 kB. (Pdf, 249 kB).

Grannstödsbil och Grannsamverkan

Grannstödsbilen förebygger brott och skador genom att  frivilliga åker bil eller går runt i bostadsområden. Allt sker under ledning av polisen och under dagtid.

Grannsamverkan är ett annat sätt att förebygga brott i bostadsområden. Detta sker genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Målet är att minska brottslighet och öka trygghet och trivsel. Bakom konceptet står organisationen Samverkan mot brott.

Information om Grannsamverkan på webbplatsen Samverkan mot brott Länk till annan webbplats..

Brottsförebyggande råd

Kommunen har ett brottsförebyggande råd. Rådet är ett forum där representanter från kommunen möter externa aktörer. I rådet deltar bland annat polis, räddningstjänst, bevakningsbolag, kollektivtrafik och bostadsbolag.

Lokala brottsförebyggande råd

Kommunen har tre lokala brottsförebyggande råd. Råden är indelade utifrån de tre kommundelarna centrala, västra och östra Väsby. Syftet med de lokala råden är att genom samverkan skapa en gemensam lägesbild.  Lägesbilden ligger sedan till grund för olika insatser som främjar goda uppväxt- och levnadsvillkor. 

I de lokala råden deltar bland annat rektorer, elevhälsan, fältare, fritidsledare, ungdomsmottagning och kommunpolis.

Kvälls- och nattvandringar

Kvälls- och nattvandringar syftar till att få ut vuxna att vandra på kvällar och nätter. Det är viktigt för alla, inte minst våra ungdomar. Ungdomar kan ha ett behov av att ta kontakt med en vuxen. Vetskapen om att det finns vuxna som är ute och vandrar gör därför skillnad. Vandringarna leder också till minskad skadegörelse i området då risken att bli upptäckt ökar.

Det finns olika vandringar som du kan delta i som invånare i Upplands Väsby:

Fältarbete

Kommunens fältare verkar för trygghet och goda uppväxtvillkor genom att stödja ungdomar i åldern 12–20 år. De besöker bland annat fritidsgårdar och utemiljöer där ungdomar håller till. Fältarna ger även vägledning och stöd till föräldrar. 

Information och kontaktuppgifter till kommunens fältare.

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Kommunen har ett ANDT-förebyggande arbete. Syftet är att förbättra kunskap, dialog och samarbete i frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet fokuserar på att

 • ge stöd till verksamheter och föräldrar
 • sprida metodik och material
 • ordna utbildningar och diskussionsforum.

I kommunens handlingsplan för ANDT kan du ta del av de insatser som kommunen har valt att fokusera på. Den prioriterade målgruppen för arbetet är barn och unga. Handlingsplanen bygger på en nationell samlad strategi för ANDT.

Mobila väktare och ordningsvakter

Kommunen har både väktare och ordningsvakter som arbetar med säkerhet och trygghet.

Mobila väktare

Kommunen har mobila väktare som allmänheten kan kontakta vid behov alla dagar i veckan klockan 18.00–02.00.

Vid nödsituation eller pågående brott, ring alltid 112.

Ring till mobila väktarna: 08-590 974 00.

Du kan ringa kommunens väktare i situationer i den offentliga miljön som upplevs som otrygga eller som skulle kunna leda till bråk. När du ringer kommer du till bevakningsbolagets larmcentral som avgör om en väktare ska skickas till platsen. Du kan också bli hänvisad till en annan aktör, exempelvis polis.

Mellan uppdragen rör sig de mobila väktarna på olika platser i kommunen. Vänd dig gärna till väktarna om du har frågor som rör trygghet och säkerhet i vår kommun.

Ordningsvakter

Ordningsvakterna ska arbeta förebyggande för att skapa en trygg och säker kommun. Arbetet har fokus på kontaktskapande, främst med ungdomar, i syfte att bygga förtroende och ömsesidig respekt.

Vänd dig gärna till ordningsvakterna om du har frågor som rör trygghet och säkerhet i vår kommun.

Alla medborgare och besökare ska trivas i vår kommun. Vi vill att du berättar för oss om något är fel eller trasigt så att vi kan åtgärda det. Det går också bra att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021