Naturvård

Här hittar du planerade och pågående naturvårdsinsatser i kommunen.

Pågående

För att skapa bättre förutsättningarna för insekter som bin, fjärilar och biologisk mångfald i stort restaurerar, inventerar och utvärderar kommunen skötseln på ett antal gräsmarker under tre år.

I ett treårigt LONA-projekt 2023-2025 genomför kommunen en inventering av gräsmarker för att bedöma deras värden för pollinerande insekter samt hur deras naturvärden kan förbättras genom skötsel. Inom projektet ställs en rad gräsmattor om till ängar vilket främjar den biologiska mångfalden, begränsar utsläpp och buller från arbetsmaskiner och kommunens skötselkostnader.

Projektet finansieras till 50 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Projektet är en fortsättning på det LONA-projekt som pågick 2020-2022. Projektet visade att i Upplands Väsby finns flera mycket värdefulla gräsmarker och hur kommunen genom olika skötselmetoder kan utveckla gräsmarkernas naturvärden, även på relativt triviala gräsytor som tidigare skötts som gräsmattor.

Arbetet med att gynna vilda pollinatörer och biologisk mångfald är en av flera åtgärder i kommens ekosystemplan och arbete med Agenda 2030.

Bild på en grön och blommig hage

Bild tagen på Calmare Hage.

Bild på Lokala naturvårdsatsningens logga

I kommunens natur har flera granar utsatts för granbarkborreangrepp och dött. Granbarkborren är naturlig i Sverige, men angreppen har de senaste åren blivit mer omfattande på grund av klimatförändringarna. Ett varmare klimat med längre perioder av torka stressar granarna och gör dem mer sårbara för angrepp. Granar som blivit utsatta för angrepp och dött tappar grenar och efter en tid kan hela trädet falla. Detta innebär att det kan vara farligt att vistas i områden med många döda granar. Vi har tagit ner flera döda granar för att göra skogsmiljön säkrare för det rörliga friluftslivet och för att förebygga att granbarkborrarna flyttar in i en ny frisk gran när borrarna börjar svärma på försommaren. I de områden där vi sparat döda stående granar bör du röra dig med försiktighet och inte varaktigt vistas. Vi har sparat granar för att:

 • Döda granar hyser många nyttoinsekter som bidrar till att bekämpa granbarkborren och förebygga nya angrepp i skogen.
 • Döda träd är en viktig livsmiljö för fåglar, insekter, mossor, lavar och svampar. Omkring hälften av de rödlistade arterna i skogen är beroende av död träd som föda, växtplats, boplats och övervintring.
 • Död ved i skogen binder koldioxid. Om vi istället eldar upp veden hamnar den i atmosfären.
Bild på granar med granbarkborre.

Bild på granar som blivit angripna av granbarkborre.

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Skälbyparken under våren där områdets ängsytor röjs och fagas för att sedan slåttas under sommaren.

Insatsen kommer synliggöraområdets fornlämningar i form av gravar och gynna områdets biologiska kulturarv i form av värdefulla örter, gräs och blommande träd och buskar. Dessa ger pollen och nektar och är viktiga för pollinerande insekter som är hotade och minskar i antal. Ett exempel är vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, där en tredjedel av arterna finns med på den nationella rödlistan.

Kartbild över åtgärdsområdet

Upplands Väsby kommun kommer under 2022-2023 att vårda och utveckla viktiga naturmiljöer för ek vid Sättra, Smedby, Ekeby, Nibble och Sydöstra Fysingen.

Platserna ligger inom de regionalt utpekade värdetrakterna som berör Väsby. Kommunen har fått statligt stöd från länsstyrelsen till att finansiera en del av insatserna.

Idag är flera ekmiljöer igenvuxna med gran, asp, björk och lönn. För att bevara ekarna samt utveckla nya ekar till nästkommande generationer behöver flera ekar friställas så att de får mer ljus och plats.

Insatsen riktar sig främst till att ge de unga och vuxna ekarna goda förutsättningar till att utvecklas till äldre ekar och stärka konnektiviteten mellan ekmiljöer inom värdetrakterna.

Kartbild

Åtgärderna kommer utföras i värdetrakt 2 (söder om Väsby) och 13 (norr om Väsby).

Utmed stränderna vid södra och sydvästra Fysingen och Harva finns värdefulla gräsmarker för gäddlek, fågelliv och groddjur. Dessa marker håller på att växa igen och dess naturvärdena håller på att försvinna. Kommunen har därför fräst vegetation som mindre träd och kraftigt gräs . Detta gör att betesmarkerna blir mer öppna, ljusa och varma vilket gör att de fiskar, groddjur och fåglar som är beroende av dessa grunda varma vatten för lek och häckning på våren och försommaren kommer trivas bättre. I de delar av gräsmarkerna som är strandbetesmarker kommer också själva betet till de får och kor som går där förbättras. Vid Vik-maden vid Södra Fysingen kommer vi under våren restaurera staketen och till försommaren komma vattenbufflar komma och beta för att fortsatt hälla marken öppen.

Kartbild över åtgärdsområdet

Under hösten har kommunen genomfört en rad olika naturvårdsinsatser i Apoteksskogen. Syftet med åtgärden är att öka säkerheten, trygghetskänslan samt gynna natur- och kulturvärdena i skogen.

Vi har tagit ner riskträd mot tomter och stigar, inte minst de många granar som dödats av granbarkborre. Vi har också friställt och gett mer ljus till de miljöer med många grova gamla tallar som finns här. I övrigt har vi röjt de områden med yngre skog för att ge mer ljus och plats till träden vi sparat för att de ska kunna växa sig stora. Vi har lämnat blommande och bärande buskar samt ersättningsträd som mindre ekar och tall samt stockar och ris i faunadepåer.

Till våren hoppas vi kunna röja fram de forn och kulturlämningar som finns här och sätta upp skyltar som berättar om Apoteksskogens historia.

De gamla grova tallar som finns runt om i Apoteksskogen är en del av ett ekologiskt landskapskapssamband och en viktig länk i det tallnätverk, i nord-sydlig riktning men också i öst-västlig riktning, som finns i Väsby. Naturmiljöer med gamla grova tallar är viktiga habitat för hotade arter som reliktbock, tallticka och flera olika vildbin och fladdermössarter. Läs mer om tallnätverk och andra ekologiska landskapssamband i Ekologiska spridningssamband mellan Rösjökilen och Järvakilen i Upplands Väsby kommun. Länk till annan webbplats.

Kartbild över området Apoteksskogen

Kommunen och Wäsby Golf samarbetar genom att anlägga en 13 000 kvadratmeter stor våtmark. Våtmarken fungerar som ett magasin för uppemot 21 000 kubikmeter vatten. Det motsvarar årsförbrukningen av vatten för cirka 120 hushåll. Vid torra perioder kan vattnet användas för bevattning av gräsytor och planteringar på golfbanan och som dricksvatten till hjortarna i vilthägnet. Detta minskar belastningen på det kommunala VA-nätet och bidrar till vattenhushållning i ett förändligt klimat. Våtmarken bidrar också till att öka biologisk mångfald i landskapet och upplevelsevärden för det rörliga friluftslivet i och runt Eggeby fornpark.

Projektet finansieras till 90 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (våtmarks-LONA). Länsstyrelsen beslutar om vilka projekt som ska få pengarna som kommer från Naturvårdsverket. Våtmarks-projektet har stor betydelse för kommunens och Sveriges miljöarbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som tagits fram av FN, Förenta Nationerna. Våtmarken väntas helt klar till sommaren 2023.

Kartbild över våtmarkens placering.

Bild på granar som blivit angripna av granbarkborre.

Planerade

Löpande jakt- och viltvårdsinsatser i vilthägnet Eggeby fornpark sker under månaderna mars och april. Hägnet är under tiden öppet, men om skyltar med texten ”jakt pågår” är utplacerade vid entréerna rekommenderar vi dig att välja ett annat område för rekreation.

Avslutade

Hela Väsby Blommar är en del av det nationella samarbetet Hela Sverige blommar. Målet för Väsby och kampanjen i stort är att gynna pollinerande insekter som bin och fjärilar och den biologiska mångfalden i landet.

I Väsby finns gott om trädgårdar, parker och naturområden men det behövs fler blommande växter för att ekosystemet ska må bra. Genom att så in fler blommor gynnar vi viktiga pollinerande insekter som fjärilar och bin.

Sedan 2021 samarbetar Väsby med kommunens jordbruksarrendator och största lantbrukare Sättra Gård AB som får frön av kommunen till att så in blommande fältkanter. Nu delar kommunen också ut fröer till de invånare som vill så en blomsteräng i sin trädgård.

Upplands Väsby kommun har gott om frön att dela ut. Den som är intresserad av att så en blomsteräng på sin tomt kan från och med 2 maj ta med en liten behållare eller påse och hämta frön i kommunreceptionen i Väsby Centrum. 20 gram räcker till att så cirka tio kvadratmeter äng.

Arbetet med Hela Väsby Blommar är en av åtgärderna i kommunens ekosystemtjänstplan och arbete med Agenda 2030.

blommig äng på Eds Allé

Bild tagen från Eds Allé

Under 2020-2022 genomförde kommunen en inventering av gräsmarker för att bedöma deras värden för pollinerande insekter samt deras naturvärden i övrigt. Resultatet från 2020-2022 visar att det i Upplands Väsby finns flera mycket värdefulla gräsmarker. Det har också visat sig att de skötselmetoder man valt för att utveckla naturvärden, även på relativt triviala gräsytor som tidigare skötts som gräsmattor och vall/hackslåtter, fått betydelse för pollinatörer. Projektet finansierades till 50 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

De artgrupper som inventerats är först och främst kärlväxter vilka utgör grunden för pollinerare. De insektsgrupper som huvudfokus legat på är vilda bin, gräshoppor och vårtbitare samt dagfjärilar. I projektet ingick även att restaurera en ängsmark vid Berga källa. Projektet beviljades statligt LONA-stöd inom den särskilda satsningen på pollinering.

Upplands Väsby kommun prövar olika strategier för skötsel av gräsmarker för att gynna pollinerare. Inventeringen som utfördes 2020, 2021 och 2022 hade även som syfte att undersöka hur dessa olika skötselmetoder fungerar. Genom resultaten har vi kunnat utvärdera skötselmetoderna samt få stöd i hur man kan vidareutveckla de olika objektens naturvärden.

Bakgrunden till detta projekt är att det under senare år tagits fram flera studier som visat att pollinerande insekter är allvarligt hotade och minskar i antal. Ett exempel är vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, där en tredjedel av arterna finns med på den nationella rödlistan.

Pollinerande insekter utför viktiga ekosystemtjänster. Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer. Pollinering mellan olika växtindivider kan hjälpa till att upprätthålla den genetiska variationen som behövs för att växtens avkomma lättare ska kunna anpassa sig till en föränderlig värld.

I det svenska jordbruket är pollinatörer viktiga inom odling av oljeväxter(raps), baljväxter och klöverfrö. Även trädgårdsodling har ett stort behov av pollinatörer, eftersom pollinatörerna bidrar till bättre skördemängd och kvalitet för de flesta frukter och bär.

Inom inventeringen ingick 24 olika objekt, vilka besökts vid tre olika tillfällen. Vår/försommar, högsommar och sensommar/höst. Resultatet från 2020-2022 visar att det i Upplands Väsby finns flera mycket värdefulla gräsmarker. Under 2022 gjordes även fördjupade inventeringar av pollinerande insekter vid tre ängar (Calmare Hage, Sanda ängar och Smedby gravfält). Det har också visat sig att de skötselmetoder man valt för att utveckla naturvärden, även på relativt triviala gräsytor som tidigare skötts som gräsmattor och vall/hackslåtter, fått betydelse för pollinatörer. Även anläggande av stråk för pollinerande insekter har gett positiva resultat.

Vi kan konstatera att i stort sett alla objekten har värden för pollinerande insekter. Ett objekt har fått högsta naturvärdesklass, klass 1. Det gäller Calmare Hage som har hela sex röd-listade arter samt 21 signalarter för värdefulla gräsmarker. Fem objekt har högt naturvärde klass 2. Tio objekt har påtagligt naturvärde klass 3. Sex objekt har visst naturvärde klass 4.

I samband med inventeringen har även förekommande invasiva och problematiska arter noterats som hotar gräsmarkernas naturvärden.

Kartbild över området i där insatser görs
Inventering av gräsmarker

Objekt

Klass

Kärl-växter

Dag-

fjärilar

Gräs-hoppor

Bin

Natur-värde-sart

Gynnar polli-nerare

Signal-art

Negativ signal-art

Röd-

listade

1. Hagmark,

Sydvästra Fysingen

2

149

21

3

11

75

61

24

10

3

2. Kraftledningsgata,

Söder om Verkavägen

3

137

23

9

17

60

45

20

13

2

3. Slåtteräng,

Calmare Hage

1

115

19

7

16

59

49

26

7

7

4. Slåtteräng, Barockparken

3

154

17

7

10

59

50

9

10

4

5. Växelslåtteräng, Bryggerivägen

/Hasselgatan

4

95

9

6

11

43

38

9

6

4

6. Långgräsyta, Brunnby-Vik

0

63

15

7

12

25

21

1

6

0

7. Slåtteräng, Brunnby Vik fornpark

2

115

11

6

11

54

47

19

6

5

8. Långgräsyta A, Brunnby-Vik/Södervik

4

57

12

6

6

26

24

3

3

0

9. Långgräsyta B, Brunnby-Vik/Södervik

3

56

13

8

8

32

31

4

4

0

10. Växelslåtteräng, Söderviksskolan

3

74

16

7

16

36

32

9

5

0

11. Slåtteräng, Norra Skälby fornpark

2

88

11

3

7

48

40

12

4

3

12. Slåtteräng, Södra Skälby fornpark

3

99

9

2

6

56

51

13

7

1

13. Slåtteräng, E4:an

3

82

14

3

4

44

41

6

7

3

14. SlåtterängBerga källa

3

103

10

5

1

44

40

10

7

2

15. Växelslåtteräng, Ägget

3

87

16

8

8

43

37

10

9

0

16. Vägkant med slåtter, Anton Tamms

4

60

5

6

8

36

31

5

2

3

17. Växelslåtteräng, Smedbyvägen

3

74

14

5

10

38

34

12

4

2

18. Slåtteräng, Smedby gravfält

2

126

16

6

19

65

54

24

7

4

19. Långgräsyta, Smedbyvägen

4

102

8

7

11

38

37

2

9

1

20. Långgräsyta

/vägkant, Marabou

4

30

17

6

12

10

10

0

4

0

21. Hagmark

/vägkant norr om Älvsundavägen

4

74

10

7

7

34

33

4

6

1

22. Hagmark/vägkanter söder om Älvsundavägen

3

126

14

8

13

63

57

16

7

3

23. Långgräsyta, Sanda Ängar

2

68

24

8

14

35

34

5

7

4

24. Betesmark/

vägkanter, Edsån

0

43

5

4

5

11

11

0

6

0

25. Skälby park

3

76

7

1

1

36

34

12

5

2

Projektet finansieras till 50 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Länsstyrelsen beslutar om vilka projekt som ska få pengarna som kommer från Naturvårdsverket.

Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby.

Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Arbetet kommer att pågå mellan april - december.

Läs mer i informationsbladet om utveckling av avverkningsområdet Pdf, 2 MB.

Den tätortsnära naturen i Väsby behöver vara tillgänglig och inbjudande för att erbjuda tillfällen för rekreation till så många som möjligt.

Kommunen har därför låtit:

 • Tillgänglighetsanpassa entréer till beteshagar vid Ekeby, Sydvästra Fysingen och Norra Törnskogen
 • Byggt en träplattform med informationsskylt vid Norra Edssjöns strandbetesmark
 • Anlagt en tillgänglighetsanpassad grillplats och satt upp nya besöksskyltar vid Sanda våtmark.

Genom att ha ökat tillgängligheten i dessa naturområden hoppas vi fler människor hittar ut i naturen. Projektet med tillgänglighetsanpassningarna har finansieras till 50 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Länsstyrelsen beslutar om vilka projekt som ska få pengarna som kommer från Naturvårdsverket. Lägg in samma logga som i sammanfattningen till vilda pollinatörer.

Läs mer om resultatet av undersökningen på Via TTs hemsida. Länk till annan webbplats.

Som ett led i arbetet med den nya regionala friluftlivsstrategin genomför Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med ett tiotal kommuner, däribland Upplands Väsby, en besökarundersökning i naturområden i Stockholms län under sommaren 2021. Syftet med undersökningen är att ge oss relevant kunskap om besökare och deras förväntningar på besök i naturen. Detta kunskapsunderlag hjälper oss att planera och förvalta för friluftsliv för ett mer hållbart utövande och minimera konfliktytor. Du hittar undersökningen i följande av Upplands Väsbys naturområden:

 • Apoteksskogen
 • Eggeby fornpark
 • Norra Törnskogen naturreservat
 • Runbyskogen
 • Råbäcksskogen
 • Sandaskogen
 • Smedbyskogen
 • Sydvästra Fysingen

Kommunens entreprenör kommer under vintern att utföra naturvårdsarbeten i Norra Törnskogens naturreservat.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Syftet med insatsen är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden kopplat till våtmarkerna genom att dämma diken som sänker vattennivån i våtmarkerna samt försiktigt röja i brynzonerna runt våtmarkerna som vuxit sig allt för täta och begränsar ljusinsläppet till våtmarken och att vattnet värms upp.

Kartbild över åtgärdsområdet

En översvämningsvåtmark anläggs under hösten 2020 i Fresta, strax norr om Bollstanässkolan.

Våtmarksprojektet är en långsiktig åtgärd. Vallen måste sätta sig innan man kan gå på den. Det kommer att bli möjligt först under hösten 2021. Det kommer också att ta ett par säsonger för fiskarna och fåglarna att etablera sig.

Läs mer om projektet på Sanda våtmarks projektsida

Under hösten har kommunen byggt dämmen av stock, ris och geotextil för att lägga igen skogsdiken och återväta en del av kommunens skogsmark. Genom detta hoppas vi kunna återskapa en del av våtmarkerna i Runbyskogen.

Våtmarker i skogsmark kan gynna en rad olika ekosystemtjänster:

 • Växt och djurliv
 • Rena vatten
 • Magasinera ytvatten och bilda grundvatten
 • Förebygga höga flöden från skogen
 • Öka upplevelsevärden
 • Minska utsläppen av växthusgaser från marken

Åtgärderna bidrar till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar.

En del av skötselinsatserna har finansierats genom stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

EU logga

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Bollstanäs under våren.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Vi kommer ta ner riskträd mot tomter samt naturvårdsröja och gallra för att vårda de värdefulla tallmiljöer som finns här. Vi kommer spara blommande och bärande buskar samt ersättningsträd som mindre ekar och tall och lämna faunadepåer.

Syftet med åtgärden är att öka säkerheten, trygghetskänslan samt gynna naturvärdena i skogen.

De gamla grova tallar som finns runt om i Bollstanäs är en del av ett ekologiskt landskapskapssamband och en viktig länk i det tallnätverk, i nord-sydlig riktning men också i öst-västlig riktning, som finns i Väsby. Naturmiljöer med gamla grova tallar är viktiga habitat för hotade arter som reliktbock, tallticka och flera olika vildbin och fladdermössarter. Läs mer om tallnätverk och andra ekologiska landskapssamband i Ekologiska spridningssamband mellan Rösjökilen och Järvakilen i Upplands Väsby kommun. Länk till annan webbplats.

Kartbild över åtgärdsområdet

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Sättra Gårds naturreservat under våren.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Vi kommer att naturvårdsröja vid badplatsen och utmed Upplandsleden. I skogsmiljöerna runt och norr om naturskolan Skeppartorp kommer vi göra en större insats och ta ner granbarkborreträd för att förebygga risker för de som rör sig i området samt att angreppen sprider sig.

Syftet med åtgärden är att öka säkerheten, trygghetskänslan samt gynna naturvärdena i skogen

Åtgärderna vid badplatsen och utmed Upplandsleden göres för att vårda de värdefulla miljöer av grova gamla tallar som finns här samt öka tillgängligheten och upplevelsen utmed Mälarens strand. Vid badplatsen kommer också nya bänkar och bord att ställas upp. I kanterna av de klippta gräsytorna kommer vi lämna ”öar” av oklippt gräs och örter för ge bättre livsförutsättningar för bin, fjärilar och andra insekter.

I granskogen runt Skeppartorp har vi tyvärr flera granbarkborreangrepp. Där kommer vi tar ner flera döda granar för att göra skogsmiljön säkrare för det rörliga friluftslivet samt grönrödbruna granar med aktiva granbarkborreangrepp för att förebygga att granbarkborrarna flyttar in i en ny frisk gran när den börjar svärma på försommaren. Döda granar som inte bedöms som riskträd kommer att sparas då dessa hyser många nyttoinsekter och bidrar till att förebygga nya granbarkborreangrepp i skogen.

Kartbild över åtgärdsområdet

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Råbäcksskogen under våren.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Vi kommer ta ner riskträd mot tomter samt naturvårdsröja och gallra för att vårda de värdefulla tallmiljöer som finns här. Vi kommer spara blommande och bärande buskar samt ersättningsträd som mindre ekar och tall och lämna faunadepåer.

Syftet med åtgärden är att öka säkerheten, trygghetskänslan samt gynna naturvärdena i skogen.

De gamla grova tallarna i Råbäcksskogen är en del av ett ekologiskt landskapskapssamband och en viktig länk i det tallnätverk, i nord-sydlig riktning men också i öst-västlig riktning, som finns i Väsby. Naturmiljöer med gamla grova tallar är viktiga habitat för hotade arter som reliktbock, tallticka och flera olika vildbin och fladdermössarter. Läs mer om tallnätverk och andra ekologiska landskapssamband i Ekologiska spridningssamband mellan Rösjökilen och Järvakilen i Upplands Väsby kommun Länk till annan webbplats..

Kartbild över åtgärdsområdet

Upplands Väsby kommun kommer under hösten 2021 att vårda och utveckla viktiga naturmiljöer för ek vid Nibble, Ekeby och Hagby.

Platserna ligger inom de regionalt utpekade värdetrakterna som berör Väsby. Kommunen har fått statligt stöd från länsstyrelsen till att finansiera en del av insatserna.

Idag är flera ekmiljöer igenvuxna med gran, asp, björk och lönn. För att bevara ekarna samt utveckla nya ekar till nästkommande generationer behöver flera ekar friställas så att de får mer ljus och plats.

Insatsen riktar sig främst till att ge de unga och vuxna ekarna goda förutsättningar till att utvecklas till äldre ekar och stärka konnektiviteten mellan ekmiljöer inom värdetrakterna.

Kartbild

Åtgärderna kommer utföras i värdetrakt 2 (söder om Väsby) och 13 (norr om Väsby).

I området norr om Sanda återvinningscentral har kommunen genomfört en skötselinsats för gynna skogens natur och kulturmiljövärden.

Kommunen har röjt fram områdets kulturmiljöer i form av stensträngar och gravar. För att bevara skogens naturvärden har kommunen gallrat och röjt för att ge mindre ekar, björkar och blommande buskar goda förutsättningar till och växa sig stora. På flera platser har högar av trädrester lämnats som faunadepåer för att öka mängden död ved.

Död ved ger levande skogar, då död ved i form av stående eller liggande trädstammar eller döda grenar är viktigt för livet i skogen. För vissa arter är död ved föda och för andra arter är den en växtplats, boplats eller ett skydd.

Åtgärderna syftar till att bevara och utveckla skogens natur- och kulturmiljövärden för kommande generationer och bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar.

En del av skötselinsatserna har finansierats genom stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i november och december utmed Runbyspåret.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Vi kommer ta ner riskträd för spår och belysning samt naturvårdsröja det uppslag av unga lövträd och granar som fått växa upp utmed spåret och vid spårentrén de senaste åren. Vi kommer spara blommande och bärande buskar samt ersättningsträd som mindre ekar och tall och lämna faunadepåer.

Syftet med åtgärden är att öka säkerheten och trygghetskänslan utmed spåren samt gynna naturvärdena i brynen utmed spåren.

Kartbild över åtgärdsområdet

I början på maj kommer naturvårdande skötselinsatser påbörjas i naturområdena i och runt Fresta.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller. Arbetet kommer att pågå från maj till i höst.

Bakgrund

Syftet med insatsen är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig och säker.

Kartbild över området i Fresta

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i november och december i naturen runt Sanda Ängar, Liljevägen och Vikingavägen.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Syftet med insatsen är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig, trygg och säker.

Kartbild över åtgärdsområdet

Kommunens entreprenör kommer gallra och röja åkerholmarnas bryn på framförallt yngre träd av asp under januari/februari.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Insatsen kommer ge bättre livsförutsättningar, i form av mer ljus och plats, till de gamla grova tallarna på åkerholmarna, men också till ek och blommande och bärande buskar i brynmiljöerna. Tallarna är en del av ett ekologiskt landskapskapssamband och en viktig länk i det tallnätverk, i nord-sydlig riktning men också i öst-västlig riktning, som finns i Väsby. Naturmiljöer med gamla grova tallar är viktiga habitat för hotade arter som reliktbock, tallticka och flera olika vildbin och fladdermössarter. Läs mer om tallnätverk och andra ekologiska landskapssamband i Ekologiska spridningssamband mellan Rösjökilen och Järvakilen i Upplands Väsby kommun Länk till annan webbplats..

Kartbild över åtgärdsområdet

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i februari i Sandaskogen.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Vi kommer ta ner riskträd för elljusspår och boende samt naturvårdsröja det uppslag av unga lövträd och granar som fått växa upp utmed spåret för att gynna områdets ljuskrävande tallmiljöer. Vi kommer spara blommande och bärande buskar samt ersättningsträd som mindre ekar och tall och lämna faunadepåer. Runt Sandakärret kommer vi röja yngre lövträd för att öka ljuset och temperaturen i vattnet för att gynna groddjur och vattenlevande insekter, till exempel trollsländor, skräddare och dykarbaggar.

Syftet med åtgärden är att öka säkerheten och trygghetskänslan utmed spåret samt gynna naturvärdena i skogen.

De gamla grova tallarna i Sandaskogen är en del av ett ekologiskt landskapskapssamband och en viktig länk i det tallnätverk, i nord-sydlig riktning men också i öst-västlig riktning, som finns i Väsby. Naturmiljöer med gamla grova tallar är viktiga habitat för hotade arter som reliktbock, tallticka och flera olika vildbin och fladdermössarter. Läs mer om tallnätverk och andra ekologiska landskapssamband i Ekologiska spridningssamband mellan Rösjökilen och Järvakilen i Upplands Väsby kommun Länk till annan webbplats..

Kartbild över åtgärdsområdet
Senast uppdaterad: 2 april 2024