Självservice

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter grupperat på olika områden. Saknar du någon e-tjänst eller blankett, hör gärna av dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

E-tjänster och blanketter för felanmälan och synpunkter

Felanmälan och synpunkter

E-tjänst

Blankett

Felanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan kommunens fastigheter

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Medborgarförslag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Synpunkt Väsby

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Skadeanmälan - försäkringsärenden

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


E-tjänster och blanketter för förskola och skola

Förskola och skola

E-tjänst

Blankett

E-tjänst barnomsorg, e-legitimation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


E-tjänst barnomsorg, användarnamn och lösenord

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


E-tjänst barnomsorg, delad faktura

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


E-tjänst barnomsorg, ej folkbokförd i kommunen

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Barnomsorg av särskilda omständigheter, ansök


Ladda ner blankett

Betygskopia, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Betygskopia, ladda ner

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Mottagning av nyanlända förskolebarn

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Barnomsorg på obekväm arbetstid, ansök


Ladda ner blankett

Elevresor, ekonomiskt stöd vid gymnasial utbildning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Inackorderingstillägg vid gymnasial utbildning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ledighet för elev, ansök


Ladda ner blankett

Modersmålsundervisning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Modersmålsundervisning, uppsägning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Mottagning i grundsärskola, ansök


Ladda ner blankett

Kulturskolan, alla ärenden

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Skolskjuts, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Skolskjuts av särskilda omständigheter, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Skolskjuts, beställningsblankett


Ladda ner blankett

Studiehandledning på modersmål, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Val av skola, e-legitimation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Val av skola, användarnamn och lösenord

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Val av skola, utanför ordinarie skolvalsperiod

Till e-tjänstlänk till annan webbplatsE-tjänster och blanketter för omsorg och hjälp

Omsorg och hjälp

E-tjänst

Blankett

Adolf Stafs fond, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Bostadsanpassningsbidrag, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bostadsanpassningsbidrag, utbetalning


Ladda ner blankett

Försörjningsstöd, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

LSS, begäran om särskilda insatser, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

LSS, fullmakt


Ladda ner blankett

LSS, samtycke att efterge sekretessen


Ladda ner blankett

LSS, sjuklön

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


LSS, återtagen begäran om insatser, anmäl


Ladda ner blankett

Orosanmälan vid misstanke eller känndedom om att barn far illa


Ladda ner blankett

SoL, ansök om bistånd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

SoL, ansök om bistånd
(psykisk ohälsa)

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

SoL, Fullmakt


Ladda ner blankett

SoL, samtycke att efterge sekretessen


Ladda ner blankett

SoL, återtagen ansökan om bistånd


Ladda ner blankett

Riksfärdtjänst, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för Familjerätten

Familjerätten

E-tjänster

Blankett

Avtal angående vårdnad,

boende och umgänge, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Enskild rådgivning - Familjerätt

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

 

Fastställande av

faderskap/föräldraskap,

sammanboende

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Fastställande av

faderskap/föräldraskap,

icke sammanboende

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Samarbetssamtal, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

E-tjänster och blanketter för uppleva och göra

Uppleva och göra

E-tjänst

Blankett

Bidrag för föreningar, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Förening, ny, registrera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Föreningsregister, sök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lokalbokning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

E-tjänster och blanketter för avfall och återvinning

Avfall och återvinning

E-tjänst

Blankett

Anmälan ägarbyte för VA och avfall

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Ansök om matavfallsabonemmang

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Beställning av matavfallspåsar

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Beställning och hämtning av Röda boxen, farligt avfall/elavfall

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Container för grovavfall, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Dispensansökan


Ladda ner blankett

Fakturahistorik

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Gemensam behållare för restavfall, anmäl


Ladda ner blankett

Gemensam behållare för matavfall, anmäl


Ladda ner blankett

Kompostering av matavfall, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lämna reklamationer och synpunkter

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Matavfallsinsamling flerbostadshus, intresseanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Nyinflyttad, nytt abonnemang för avfall, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Se ditt hämtschema för avfall

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Tvätt av restavfallskärl

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Ändring av befintliga avfallsabonemmang

Till Mina sidorlänk till annan webbplatsE-tjänster och blanketter för bostäder

Bostäder

E-tjänst

Blankett

Lägenhetsregister, flerbostadshus

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Lägenhetsregister, småhus

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för bygglov

Bygglov

E-tjänst

Blankett

Mina byggärenden

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Bygganmälan, ej bygglovspliktig åtgärd

(även installation av eldstad)

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygganmälan, Eldstad och rökkanal i befintlig byggnad

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygglov, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygglov för skylt/ljusanordning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Förhandsbesked, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Grannintyg, rörande byggnad/åtgärd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Komplettera ditt bygglovsärende

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Meddelande till handläggare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Anmäla kontrollansvarig

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Rivningslov

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ansök om startbesked & boka tekniskt samråd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Ansökan om slutbesked och boka slutsamråd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ta del av beslut som granne eller sakägare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Strandskyddsdispens, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för detaljplan

Detaljplan

E-tjänst

Blankett

Planbesked


Ladda ner blankett

E-tjänster och blanketter för djur och lantbruk

Djur och lantbruk

E-tjänst

Blankett

Djurhållning inom detaljplan,

ansök om tillstånd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ormhållning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Yrkesmässig spridning av

bekämpningsmedel, ansök

eller anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för kartor och mätning

Kartor och mätning

E-tjänst

Blankett

Husutsättning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lägeskontroll

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Nybyggnadskarta och kartutdrag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Övriga mättjänster

Till e-tjänstlänk till annan webbplatsE-tjänster och blanketter för livsmedel

Livsmedel

E-tjänst

Blankett

Matförgiftning, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplatsE-tjänster och blanketter för miljö och hälsa

Miljö och hälsa

E-tjänst

Blankett

Klagomål, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för uppvärmning

Uppvärmning

E-tjänst

Blankett

Cistern, informera om installation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Cistern, installation för brandfarlig vätska, anmäl


Ladda ner blankett

Cistern ur bruk, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Installera värmepump, ansök om tillstånd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för vatten och avlopp

Vatten och avlopp

E-tjänst

Blankett

Abonemmangshistorik för vattenmätare

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Dagvattenanläggning, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Fettavskiljare, uppgifter att skicka in


Ladda ner blankett

Förbrukningshistorik för anläggning

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Inrättande av avloppsanordning,

anmäl/ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Installationsintyg enskild avloppsanläggning och dagvattenanläggning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Länshållningsvatten, anmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Nyinflyttad, nytt abonnemang för vatten, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Oljeavskiljare eller brunnsfilter, information eller ändra

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Registrera avläsning av vattenmätare

Till Mina sidorlänk till annan webbplats


Slamavskiljare, täthetskontroll, checklista


Ladda ner blankett

Slamtömning förlängning eller eget omhändertagande av slam, ansökan


Ladda ner blankett

Sluten tank, checklista för täthetskontroll


Ladda ner blankett

Anmälan ägarbyte för VA och avfall

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Vatten och avlopp kommunal anslutning, servisanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för trafik och resor

Trafik och resor

E-tjänst

Blankett

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansök


Ladda ner blankett

Tillstånd för schakt eller trafikanordning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Begäran om handräckning av flyttfordon från tomtmark

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


E-tjänster och blanketter för näringsliv och arbete

Jobb och företagande

E-tjänst

Blankett

Autogiro, anmäl


Ladda ner blankett

Bassängbad, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare, försäljning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Folköl, försäljning och servering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Förorenad mark eller fastighet, informera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Förorenad mark eller fastighet, anmäl efterbehandling eller sanering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Hygienlokal enligt § 38, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Köldmedieanläggning, anmäl eller ändra

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Livsmedelsanläggning, registrera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Livsmedelsverksamhet, riskklassning


Ladda ner blankett

Livsmedelsverksamhet, anmäl ändring/upphörande

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lokal för barn, skola enligt § 38, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Lotteri enligt 6 kap 9 § spellagen, ansök


Ladda ner blankett

Lotteri, ansök/ registrera


Ladda ner blankett

Lotteri, sammanställning


Ladda ner blankett

Lotteri, redovisning


Ladda ner blankett

Miljöfarlig verksamhet, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Serveringsansvarig personal, anmäl


Ladda ner blankett

Solarieverksamhet, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Tillfälligt serveringstillstånd, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Tobaksvaror, försäljning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ändrade ägarförhållanden, anmäl


Ladda ner blankett


E-tjänster och blanketter för kommun och politik

Kommun och politik

E-tjänst

Blankett

Begäran om registerutdrag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan kommunens fastigheter

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Handlingar från arkivet, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Medborgarförslag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Samtycke till bildpublicering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Synpunkt Väsby

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Senast uppdaterad: 29 juni 2021