Radon

Radon är en osynlig gas som finns i naturen, både i mark och vatten, men även i byggnadsmaterial. För att mäta radonhalten i din bostad, kontakta hyresvärden eller styrelsen i din förening. Är du egen fastighetsägare kan du själv beställa en mätning.

Riktvärde och gränsvärde

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta
halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).
Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Fastighetsägare till flerbostadshus, skolor och förskolor ska kontinuerligt kontrollera radonhalten och åtgärda en för hög radonhalt. Villaägare rekommenderas att kontrollera radonhalten och åtgärda för höga halter av radon för att minska hälsorisken.

Mätsäsongen för radon är 1 oktober – 30 april. En mätning bör vara under två sammanhängande månader, varpå den måste påbörjas senast i slutet av februari.

Långtidsmätning

Långtidsmätning används för att se radongashaltens medelvärde i en bostad på under ett år. I dessa fall krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid på minst 60 dagar. Det krävs minst två dosor för att mäta värdet. Mätningen ska utföras med minst en dosa på varje våning där det finns bostadsrum.

Korttidsmätning

En korttidsmätning kan användas i rådgivande syfte. Det kan till exempel vara passande efter en åtgärd och vid köp eller försäljning av bostad. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning. Mätning ska pågå i minst sju dagar. En korttidsmätning kan inte räkna ut ett årsmedelvärde.

Beställning av radonmätning

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att beställa en radonmätning.

Du kan själv välja vilket mätföretag du vill anlita. Tänk på att den du anlitar ska vara ackrediterad av Swedac och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Upplands Väsby kommun önskar ta del av mätprotokollet.

Vatten som kommer från egna brunnar har ofta hög radonhalt. Det enda sättet att få reda vattnets radonhalt är genom provtagning. Fastighetsägaren ansvarar själv för beställning av radonmätning och eventuell sanering.

Att det kommunala hushållsvattnet har höga halter av radon är ovanligt. Ytvattentäkter består nästan inte av något radon alls. Djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. Det är särskilt vanligt i de områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. I Upplands Väsby finns berggrund med hög halt av uran.

Radon från dricksvatten går ut i inomhusluften

När vatten med höga halter av radon används i hushållet överförs det till inomhusluften. Radonhalten i inomhusluften bör mätas om vattnet har förhöjda halter av radon. Radon i dricksvatten kan åtgärdas genom en installation av en radonavskiljare.

Radon från marken

Huset kan ta in radonhaltig luft från marken. Det kan bero på:

  • markens radongasinnehåll och genomsläpplighet
  • otätheter i grunden alternativt i källarväggar så att markluft kan läcka in
  • undertrycket inomhus i förhållande till lufttrycket i marken under huset.

Det finns stora områden i Upplands Väsby kommun som ses som högriskområde för radon i marken.

Radon från byggnadsmaterialet blåbetong (blå lättbetong)

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som består av radium och som ger ifrån sig radon. Det kan finnas blåbetong i källar-, ytter- och innerväggar och ibland även i bjälklag. Gammamätning är bästa och enklaste sätt att undersöka om huset är byggt av blåbetong.

Radon från hushållsvatten

Om du har en enskild brunn till ditt hushållsvatten bör du undersöka om vattnet har hög radonhalt. Att regelbundet dricka vatten med höga halter av radon ger en förhöjd stråldos till organ i kroppen, vilket kan utgöra en hälsorisk.

Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara tillförlitligt.

Vattnet måste vara friskt och inte ha stått i rören någon längre tid. Det är viktigt att radonet inte får tillfälle att avgå till luften när provet tas. För att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan måste en specialflaska användas. En sådan får du hemskickad från ett ackrediterat mätlaboratorium.

En kombination av ovanstående källor

Det är viktigt att se över alla radonkällor och hur de bidrar till den totala radongashalten. Det kan sedan bli nödvändigt att sätta in flera olika åtgärder.

För att du ska bli av med radonproblemet måste rätt åtgärd väljas. Vilken åtgärd som krävs beror på varifrån radonet kommer och hur huset är konstruerat. Problem med höga halter av radon åtgärdas ofta stegvis.

Så här kan du åtgärda radon

Om radonet kommer från marken kan du börja med att täta mot marken och se över ventilationen. Du kan även installera en radonsug eller radonbrunn. Om radonet endast beror på byggnadsmaterialet kan bättre ventilation vara en lösning. Alla åtgärder mot radon måste utföras fackmannamässigt. Kontakta en radonexpert för hjälp med sanering.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023