Gränsvärden och mätningar

Vilka gränsvärden som finns och hur man mäter dessa skiljer sig åt beroende på vad det är som ska mätas.

Buller inomhus

Vid bedömning av inomhusbuller används Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Där finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.

Folkhälsomyndighetens vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Buller utomhus

Fläktar, kylanläggningar och liknande som finns utomhus bedöms som externt industribuller enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Vid klagomål kan mätningar utföras utomhus, till exempel vid fasad eller tomtgräns.

Finns det tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- och gränsvärden för buller, tillämpas dessa.

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller på  Länk till annan webbplats.
Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Trafikbuller

Vid bullerstörningar i befintliga bostäder från väg eller järnväg använder man olika riktvärden för åtgärder beroende på när bostadshuset är byggt och om vägen eller järnvägen har byggts om. Naturvårdsverket anger vilka olika riktvärden som ska användas beroende på situation.

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Buller från byggarbetsplatser

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Bullerberäkningar eller bullermätningar och kartläggning av omgivningen bör genomföras av verksamhetsutövaren på byggplatsen för bedömning av störningspåverkan för omgivningen. Skulle störande buller uppstå från en byggarbetsplats är det i första hand byggherren som ska kontaktas.

Vägledning om buller från byggplatser på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mätningar och beräkningar

Buller beräknas ofta i datorprogram medan bullermätningar görs i enstaka fall. Bullermätningar ska alltid genomföras av akustikkonsulter med dokumenterad fackmannakunskap. I bullermätningar ska kalibrerade instrument och de svenska standarderna användas.

Radon är en gas. Den finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga kan det vara skadligt för hälsan.

Riktvärde och gränsvärde

Halten radongas mäts i enheten Bequerel. Måttet 200 Bq/m3 luft är gränsvärde för nybyggda bostäder och riktvärde för befintliga. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet för radon i vatten är 1000 Bq/liter.

Radonmätningar

Under vintersäsongen 1 oktober–30 april kan småhusägare mäta radon. Mätningen tar minst två månader och måste därför påbörjas senast i slutet av februari.

Långtidsmätning

Långtidsmätning används för att uppskatta radongashaltens årsmedelvärde i en bostad. För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 60 dagar och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober-30 april). Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst två dosor totalt.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning kan användas i rådgivande syfte, till exempel efter åtgärd samt vid köp eller försäljning av bostad. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning. Mätning ska pågå minst sju dagar. Observera att en rådgivande korttidsmätning inte ger årsmedelvärde.

Mer information om Radon

Information om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Temperaturen inomhus bör ligga mellan 20 och 23 grader Celsius för en behaglig inomhusmiljö. Ett inomhusklimat som är för varmt, kallt eller dragigt kan bidra till sämre hälsa. Symtom på försämrad hälsa kan vara slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk.

Folkhälsomyndighetens information om temperatur inomhus Länk till annan webbplats.

För att tillföra ren luft och föra bort förorenad luft ventilerar vi på olika sätt i våra byggnader. En dålig ventilation kan bidra till att föroreningar bli kvar inomhus. Det kan också leda till hög luftfuktighet. En bra grundventilation är viktig för att innemiljön ska bli bra och sund. Ventilationen ska vara anpassad till verksamheten.

I en lägenhet ska luften ha en bra cirkulation. Människor och djur påverkar koldioxidnivån och skapar föroreningar samt fukt genom andning, rökning, tvättning och matlagning.

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Mer information om ventilationskontroll Länk till annan webbplats.

Vägledning om ventilation på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 juli 2023