Företrädesrätt till återanställning

För att ha företrädesrätt till återanställning inom Upplands Väsby kommun krävs att du har varit anställd här i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om du har haft en särskild visstidsanställning har du rätt att ansöka om företräde efter nio månader. För att företrädesrätten ska aktualiseras krävs även att du som medarbetare anmäler anspråk om densamma inom en månad efter din sista anställningsdag. Företrädesrätten gäller först från det att anmälan om anspråk inkommit till arbetsgivaren.

Läs igenom informationen på den här sidan innan du skickar in ditt anspråk om företrädesrätt. Anmälan om företrädesrätt görs sedan via ett webbformulär, klicka på länken för anmälan längre ner på den här sidan.

Företrädesrätt till återanställning gäller till arbeten inom den förvaltning där du senaste hade din anställning, för vilka kvalifikationskraven i huvudsak motsvarar de krav som ställdes vid din senaste anställning hos Upplands Väsby kommun. Det innebär i praktiken att du huvudsakligen har företrädesrätt till liknande tjänster, så som barnskötartjänster om du tidigare var anställd som barnskötare.

  • Du förlorar din företrädesrätt om du tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning.
  • Om det finns flera medarbetare med företrädesrätt till en vakant tjänst, är det den medarbetare med längre anställningstid hos arbetsgivaren som går före den som har kortare anställningstid.
  • Provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion samt tidsbegränsad anställning med stöd av Skollagen, ger inte företrädesrätt till återanställning.
  • Företrädesrätt till återanställning gäller inte till arbete som måste disponeras för omplacering eller tas i anspråk på grund av förflyttning eller utökad sysselsättningsgrad samt vikariat som vid vikariatets början bedöms vara kortare än 14 kalenderdagar.

Utöver kvalifikationsdagarna gäller följande för att du ska ha möjlighet att lämna anspråk om företrädesrätt till återanställning:

  • Anspråk på företrädesrätten kan göras från den dag du tog emot beskedet om uppsägning på grund av arbetsbrist till och med att en månad förflutit sedan sista anställningsdag.
  • Om du gör anspråk på din företrädesrätt gäller den från den dag då arbetsgivaren tar emot begäran till dess att nio månader förflutit från sista anställningsdagen.

  • Anspråk på företrädesrätten kan göras från det att varsel från arbetsgivaren lämnats om att tidsbegränsad anställning kommer att upphöra till dess att en månad förflutit sedan sista anställningsdag.
  • Om du gör anspråk på din företrädesrätt enligt föregående punkt gäller den från den dag då arbetsgivaren tar emot begäran till dess att nio månader förflutit från sista anställningsdagen.

  • Anspråk på företrädesrätten kan göras när som helst från det att du arbetat sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren, till dess att en månad förflutit från senast arbetade dagen.
  • Om du skickar in anspråk om din företrädesrätt enligt föregående punkt gäller den från den dag då arbetsgivaren tar emot begäran till dess att nio månader förflutit från din senast arbetade dag. En förutsättning för att tiden för företrädesrätt ska förlängas i samband med fler arbetade dagar är att kvalifikationstiden för rätten till företräde fortsatt uppnås vid dessa arbetstillfällen.

Om du har frågor angående företrädesrätt till återanställning kan du kontakta HR-generalist Emma Carlsson emma.carlsson@upplandsvasby.se eller Emelie Wall emelie.wall@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 14 september 2023