Skolval till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som är födda år 2018 och ska börja förskoleklass i höst behöver göra ett val till förskoleklass.

Så går skolvalet till

Du ska göra ett skolval oavsett om du vill att ditt barn ska gå på en kommunal eller fristående grundskola. Om ditt val står mellan flera skolor så ska du välja den skola du helst vill att ditt barn ska gå på som nummer ett i rangordningen. Detta oavsett om det är en kommunal eller fristående skola.
Det är ditt förstahandsval som prioriteras och kommer därför att påverka de övriga två valen.

Upplands Väsby kommun arbetar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval. Men om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval.

Platserna i de kommunala skolorna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

 1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
 2. Syskonförtur.
 3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
 4. Barn boende i annan kommun.

Fristående grundskolor har egna antagningsprinciper och ofta ett eget kösystem. Kontakta den fristående grundskolan du önskar söka till för mer information.

Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade

Det är viktigt att du ser till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Du uppdaterar dina kontaktuppgifter i e-tjänsten.


E-tjänst för uppdatering av kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Beslut om skolplacering skickas ut i månadsskiftet mars/april 2024.
I beslutet står det vilken skola ditt barn har fått plats på. När skolvalet är avslutat är det skolorna som tar över kontakten och informationen om skolstart.

Skolplaceringen är definitiv

En definitiv plats innebär att eleven är garanterad sin plats tills dess att ny information inkommer till kommunen eller till skolan.

Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du efter perioden för skolvalet göra ett skolbyte i kommunens e-tjänst.

 

E-tjänst för att byta skola utanför perioden för skolvalet. Länk till annan webbplats.

Ansökan till fritids

Tidigast 1:a maj 2024 kan du registrera en ansökan om fritidsplats för ditt barn som ska börja i förskoleklass.

Läs mer om fritids

Vanliga frågor om skolvalet

Vi jobbar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval. Men om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval. Platserna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

 1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
 2. Syskonförtur.
 3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
 4. Barn boende i annan kommun.

Den relativa närhetsprincipen används för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

För att få fram den relativa närheten mäts skillnaden i avstånd på säkra gång-, cykel eller bilvägar till den önskade sökta skolan, jämfört med en alternativ skola i närheten. Avståndet till den alternativa, närliggande kommunala skolan minskas med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.

I exemplet nedan benämns den sökta skolan som skola X. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan utgörs av elevens närmaste skola eller elevens näst närmaste skola.

Exempel

Britta och Filip har båda sökt skola X. Det finns en ledig plats på skolan. Britta får den lediga platsen på skola X, fastän Filip bor närmare skola X. Varför?

Uträkning

Britta har 1200 m till den alternativa skolan och 400 m till skola X: 1200-400= 800m

Filip har 500 m till den alternativa skolan och 300 m till skola X: 500-300 =200m

Britta får det högsta relativa värdet och får därför platsen på skola X.

Två personer med olika avstånd till två olika skolor. Under illustrationen av personerna finns avståndet angivet.

Ja, skolvalet gäller både kommunala och fristående skolor.

När du gör ditt skolval ska du noga ha tänkt igenom hur du vill rangordna dina val och du ska alltid välja den skola du helst vill ha som nummer ett. Det är ditt förstahandsval som prioriteras och kommer därför att påverka de övriga två valen.

Exempel:
Lisa har valt en skola som ligger närmast hemmet som nummer ett. Men har också blivit kontaktad av en annan skola som hon också är intresserad av och har valt att tacka ja till. Lisa rangodnar den som nummer två. Det som händer i skolvalsprocessen är att Lisas förstahandsval prioriteras och platsen på den andra skolan kan då inte garanteras. Det finns ingen garanti att Lisa får sitt förstahandsalternativ eftersom det beror på hur många som sökt just den skola och hur många platser som finns tillgängliga.

För att ditt barn ska kunna delta i skolvalet måste barnet vara folkbokfört i kommunen före den 2 februari 2024.

Om ni under pågående skolvalsperiod kan styrka ny folkbokföringsadress inför hösten vt 24 ska ni meddela barnets namn, personnummer och om valet gäller förskoleklass eller åk 5 till skolvalsgruppens funktonsmejl skolval@upplandsvasby.se

Om barnet inte har hunnit bli folkbokfört före den 2 februari och skolvalet har stängt, ska du som vårdnadshavare använda e-tjänsten när du gör ett val till en kommunal grundskola. Om du intresserad av en fristående skola ska du kontakta den friståendeskolan direkt för mer information.

Ansök om grundskoleplats i Upplands Väsby Länk till annan webbplats.

Det är olagligt att ”skenskriva” sig på en annan adress med syfte att förändra sina förutsättningar att hamna på en skola man egentligen inte har rätt till enligt den relativa närhetsprincipen. Detta gäller både inflytt och flytt inom kommunen.

Om du inte gör ett skolval kommer ditt barn att placeras på närmsta kommunala skola som har ledig plats utifrån den relativa närhetsprincipen.

Nej, det räcker att vårdnadshavare 1 gör valet och vårdnadshavare 2 godkänner. Skolvalet måste vara godkänt av båda vårdnadshavarna för att det ska vara giltigt.

Om du inte har BankID kontaktar du följande e-postadress: skolval@upplandsvasby.se

Vi jobbar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval. Men om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval.

Platserna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

 1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
 2. Syskonförtur.
 3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
 4. Barn boende i annan kommun.

Fristående grundskolor har egna kö- och antagningsprinciper. Kontakta den fristående grundskolan direkt för att få information om vad som gäller just där och för att ställa ditt barn i kö till skolan.

Du ansöker under perioden för skolvalet. Du behöver också kontakta den fristående skola direkt för mer information om deras antagningsprinciper.

Om du vill ändra i ditt skolval under skolvalsperioden loggar du in via kommunens e-tjänst och gör om valet.

Du får beslut om skolplacering via e-post och sms under månadsskiftet mars/april 2023. Placeringen är definitiv vilket innebär att eleven är garanterad sin plats tills dess att ny information inkommer till kommunen eller till skolan.

Ja du behöver säga upp skolplatsen om du ska flytta från kommunen. Skriv ut ditt barn från en kommunal skola via kommunens e-tjänst.

Till e-tjänsten utskrivning ur kommunal grundskoleklass. Länk till annan webbplats.

Om du ska flytta från kommunen och ditt barn går på en fristående skola i Väsby kontaktar du skolan direkt.

Om du fått antagningsbeskedet men har fått plats på en annan skola i eller utanför Upplands Väsby kommun behöver du meddela kommunen.

Om ditt barn går på en fristående skola i Väsby kontaktar du skolan direkt.

Ja, du ska göra ett skolval. I skolvalet anger du "annan skola utanför kommunen".

Kontakta även den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar.

Om du byter till en skola i en annan kommun efter att skolvalsperioden är över måste skolan i den andra kommunen registrera skolplaceringen hos Upplands Väsby kommun.

Du ansöker om skolsjuts via kommunens e-tjänst. Elever i förskoleklass till och med årkurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Bedömningen om en elev har rätt till skolskjuts görs utifrån kriterier. Till exempel avståndet till närmsta kommunala skola, trafikfarlig väg, eventuella funktionshinder hos eleven eller annan särskild omständighet.

Mer information och ansökan om skolskjuts.

Överklagandehänvisning

Kommunens beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § eller 10 kap. 30 § skollagen.

Om du är missnöjd med skolplaceringen kan du överklaga detta beslut. Detta görs skriftligt, och i överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och varför. Överklagandet ska även innehålla dina kontaktuppgifter.

Överklagandet ska skickas till:

Upplands Väsby kommun
Utbildningskontoret/Skolval
Anton Tamms väg 1
194 80 Upplands Väsby

Överklagandet ska ha inkommit inom 3 veckor från att du fick del av beslutet. Kommunen tar ställning till om överklagandet inkommit i rätt tid och om det finns skäl att ändra beslutet.

Ärendet skickas sedan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.

Har du frågor om skolvalet?

Välkommen att kontakta Väsby Direkt. Vi kan hjälpa dig på flera språk.

Senast uppdaterad: 5 februari 2024