Avgifter

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här kan du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp läsa mer om avgifterna.

Här hittar du även information om:

  • Mina sidor
  • hur du gör ett ägarbyte
  • hur du läser av din vattenmätare
  • hur du betalar dina avgifter och betalningsalternativ

På mina sidor kan du som VA-kund enkelt sköta dina ärenden själv.

Här kan du bland annat följa din vattenförbrukning, lämna vattenmätarställning och hantera dina kontaktuppgifter. Du kan även se dina fakturor för VA och avfall.

Du loggar in med med Bank-ID eller med kundnummer och personnummer. Som företagskund loggar du istället in med kundnummer och organisationsnummer. Uppgifterna hittar du på din faktura.

När du säljer din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till kommunen. Du får då en slutfaktura och den nya ägaren kommer ta över fastighetens fakturor.

Du kan meddela om ägarbyte på tre sätt:

  1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Anmälan om ägarbyte för VA och avfall.
  2. Via vår e-tjänst.
  3. Via blanketten - Anmälan om ägarbyte på vatten och avfall som du skriver ut och skickar in via post.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Minst en gång per år bör du läsa av din vattenmätare. Du hittar din vattenmätare på den inkommande vattenledningen till din fastighet. Den registrerar vilken mängd vatten som du förbrukar i fastigheten.

En del fastigheter har fått nya vattenmätare som är fjärravlästa. De är så kallade smarta vattenavläsare. Om du har en fjärravläst vattenmätare behöver du inte göra egna avläsningar.

Fler sätt att registrera din vattenavläsning på

Du kan registrera din avläsning via kommunens app - Upplands Väsby kommun - Avläsning av vattenmätare. Du kan även göra din registrering via det avläsningskort som skickas ut till alla abonnenter en gång om året.

Att tänka på

Läs av din vattenmätare minst en gång per år för att få en jämn kostnad för vattenförbrukningen. Annars kan skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen bli stor. Och du får en mycket större (eller mindre) kostnad att betala än den du hade räknat med.

Vatten och avlopp (VA) finansieras genom avgifter för de som är ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2022. Pdf, 499 kB. (Pdf, 499 kB)

Två olika typer av avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Brukningsavsgiften består av två fasta avgifter samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras på hur mycket vatten som används. Vattnet kostar knappt 2 öre per liter.

Förklaring av begreppet bostadsenhetsavgift

En bostadsenhet är en enhet som har tillgång till kök och badrum och har tillgång till allmänt vatten och avlopp. Tidigare har det benämnts lägenhetsavgift. För verksamheter beräknas antalet bostadsenheter utifrån byggnadens storlek.

Exempel:

Ett flerfamiljshus betalar en bostadsenhetsavgift per lägenhet.

Ett enbostadshus betalar en bostadsenhetsavgift.

Ett enbostadshus med uthyrningsdel, alternativt med komplementbyggnad vilken har nytta av vatten och avlopp betalar två bostadsenhetsavgifter.

Vem som är skyldig att betala avgifter kan du ta del av under 2 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor & svar gällande reviderad VA-taxa 2022

Kommunen har beslutat att justera VA-taxan från och med 1 januari 2022.

Vilka justeringar har gjorts i 2022 års VA-taxa?

Svar: För Väsby har ändringar gjorts med utgångspunkten att ta fram en rättvis och skälig taxa, som speglar Upplands Väsbys utbyggnadsplan de närmsta tre åren framåt. De totala intäkterna från brukningsavgifterna (årsavgiften) har höjts med 15 procent. Priset för en kubikmeter vatten är oförändrat från 2021 (18.60 kronor).

Hur påverkas jag som kund av den nya VA-taxan?

Svar:

Brukningsavgifterna:

får en ändrad konstruktion med en gemensam fast avgift för alla fastighetsägare, oberoende av vattenmätarstorlek.

Anläggningsavgiften:

Vid nyanslutning finns i anläggningsavgiften en sänkning av bostadsenhetsavgiften medans förbindelsepunktsavgiften har höjts.

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?

Svar: Tänk på hur du förbrukar ditt vatten och vad du spolar ner i avloppet.

När justeras VA-taxan?

Svar: VA-taxan ska ses över årligen och den nya VA-taxan gäller från och med 1 januari 2022.

Varför justeras VA-taxan?

Svar: Va-verksamheten ska leverera vatten- och avloppstjänster till sina kunder och får inte gå med varken vinst eller förlust över en treårsperiod.

Vem har beslutat om den nya taxan?

Svar. Beslutet är taget i kommunfullmäktige.

Vad ska VA-taxan täcka?

Svar: Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk och vattenverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa.

Var kan jag läsa mer om VA-taxan?

Svar: Läs om Vatten-och avloppstaxa 2022 Pdf, 499 kB. (Pdf, 499 kB).

Vad kommer min månadskostnad vara under 2022?

Svar: Det är många faktorer som påverkar kostnaden, det går därför inte att svara på generellt utan får beräknas för varje enskild fastighet.

Exempel:

För en villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten innebär det en höjning på 82 kr/mån.

För flerbostadshus med 15 lägenheter med en årsförbrukning 2000 kubikmeter vatten innebär det en höjning på 29 kr/mån per hushåll.

Vad ingår i brukningsavgifterna?

Svar: Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.

Brukningsavgiften består av två fasta avgifter samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras på hur mycket vatten som används. Vattnet kostar knappt 2 öre per liter.

Vad menas med bostadsenhetsavgift?

Svar: En bostadsenhet är en enhet som har tillgång till kök och badrum och har tillgång till allmänt vatten och avlopp. Tidigare har det benämnts lägenhetsavgift. För verksamheter beräknas antalet bostadsenheter utifrån byggnadens storlek.

Exempel:

Ett flerfamiljshus betalar en bostadsenhetsavgift per lägenhet.

Ett enbostadshus betalar en bostadsenhetsavgift.

Ett enbostadshus med uthyrningsdel, alternativt med komplementbyggnad vilken har nytta av vatten och avlopp betalar två bostadsenhetsavgifter.

Är det någon ändring angående bostadsenhetsavgiften från föregående taxa?

Svar: För bostadsenheter som är max 30 kvadratmeter betalas en halv bostadsenhetsavgift.

När faktureras bostadsenhetsavgiften?

Svar: Avgiften faktureras när ett bygglov beviljats eller ett startbesked beviljats för en inte bygglovspliktig byggnation. Detta gäller både för anläggnings- och brukningsavgift.

Hur betalar jag mina avgifter?

Du kan till exempel betala dina avgifter med e-faktura eller autogiro.

Information om betalningsalternativ under Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 12 januari 2022