Avgifter

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här kan du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp läsa mer om avgifterna.

Här hittar du även information om:

 • Mina sidor
 • hur du gör ett ägarbyte
 • hur du läser av din vattenmätare
 • hur du betalar dina avgifter och betalningsalternativ
 • Frågor och svar om VA-taxan

På mina sidor kan du som VA-kund enkelt sköta dina ärenden själv.

Här kan du bland annat följa din vattenförbrukning, lämna vattenmätarställning och hantera dina kontaktuppgifter. Du kan även se dina fakturor för VA och avfall.

Du loggar in med med Bank-ID eller med kundnummer och personnummer. Som företagskund loggar du istället in med kundnummer och organisationsnummer. Uppgifterna hittar du på din faktura.

När du säljer din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till kommunen. Du får då en slutfaktura och den nya ägaren kommer ta över fastighetens fakturor.

Du kan meddela ägarbyte på tre sätt:

 1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Anmälan om ägarbyte för VA och avfall.
 2. Via vår e-tjänst.
 3. Via blanketten - Anmälan om ägarbyte på vatten och avfall som du skriver ut och skickar in via post.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Minst en gång per år bör du läsa av din vattenmätare. Du hittar din vattenmätare på den inkommande vattenledningen till din fastighet. Den registrerar vilken mängd vatten som du förbrukar i fastigheten.

En del fastigheter har fått nya vattenmätare som är fjärravlästa. De är så kallade smarta vattenavläsare. Om du har en fjärravläst vattenmätare behöver du inte göra egna avläsningar.

Fler sätt att registrera din vattenavläsning på

Du kan registrera din avläsning via kommunens app - Upplands Väsby kommun - Avläsning av vattenmätare. Du kan även göra din registrering via det avläsningskort som skickas ut till alla abonnenter en gång om året.

Att tänka på

Läs av din vattenmätare minst en gång per år för att få en jämn kostnad för vattenförbrukningen. Annars kan skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen bli stor. Och du får en mycket större (eller mindre) kostnad att betala än den du hade räknat med.

VA-taxa

Vatten och avlopp (VA) finansieras genom avgifter för de som är ansluta till kommunalt vatten och avlopp. I VA-taxan kan du läsa mera om avgifterna som du betalar för vatten och avlopp. 

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2022. Pdf, 518 kB. (Pdf, 518 kB)

Det finns två olika typer av avgifter, vilka är anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är den löpande avgift som du betalar för vatten- och avlopp. Brukningsavgiften är uppdelad i två fasta och en rörlig avgift (förbrukat vatten).

Följande delar ingår i brukningsavgiften:

 • Grundavgift: En årlig fast avgift som utgår per fastighet.
 • Bostadsenhetsavgift: En årlig fast avgift som utgår per bostadsenhet. En bostadsenhet utgörs av ett eller flera utrymmen som är anslutna till vatten och/eller avlopp, där det finns tillgång till kök.
 • Avgift för förbrukat vatten. Denna avgift är rörlig och påverkas av hur mycket vatten som du förbrukar. Vattnet kostar 18,60 kr per kubikmeter vatten.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas i samband med att fastigheten ansluts till kommunalt vatten och/eller avlopp. Anläggningsavgift ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Följande delar ingår i anläggningsavgiften:

 • Förbindelspunktavgift: En avgift för förbindelsepunkt per nytta (vatten, spill och dagvatten). Förbindelsepunkten är den juridiska ansvarsgränsen mellan kommunens VA-anläggning och fastighetens VA-anläggning och ligger oftast strax utanför fastighetsgränsen.
 • Servisavgift: en avgift för framdragning av servisledningar (rör) för vatten och/eller avlopp till fastighetens förbindelsepunkt.
 • Bostadsenhetsavgift: En avgift per bostadsenhet. En bostadsenhet utgörs av ett eller flera utrymmen som är anslutna till vatten och/eller spill, där det finns tillgång till kök. För verksamheter som till exempel kontor, restaurang och sjukhus beräknas bostadsenhetsavgiften utifrån byggnadens bruttoarea (BTA), där varje påbörjat 150-tal kvm BTA är en bostadsenhet. För verksamheter beräknas antalet bostadsenheter utifrån byggnadens storlek.
 • Dagvattenavgift: en avgift för bortledande av dagvatten från fastighet, denna tas bara ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättas.
 • Tomtyteavgift: en avgift per m2

Exempel på bostadsenheter:

 • Ett flerfamiljshus betalar en bostadsenhetsavgift per lägenhet.
 • Ett enbostadshus betalar en bostadsenhetsavgift.
 • Ett enbostadshus med uthyrningsdel, alternativt med komplementbyggnad vilken har nytta av vatten och avlopp betalar två bostadsenhetsavgifter.
 • För bostadsenheter som är max 30 kvadratmeter betalas en halv bostadsenhetsavgift vid anslutning till vatten och avlopp.

Avgifterna för förbindelpunkt, servis, dagvatten och tomyta betalas när förbindelspunkten upprättas. Bostadsenhetsavgift debiteras när ett bygglov beviljats eller ett startbesked beviljats för en inte bygglovspliktig byggnation. Detta gäller för både anläggnings- och brukningsavgift.

Lagen om allmänna vattentjänster

Vem som är skyldig att betala avgifter kan du ta del av under 2 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan till exempel betala dina avgifter med e-faktura eller autogiro.

Information om betalningsalternativ under Avgifter och taxor

Frågor och svar gällande reviderad VA-taxa 2022

Kommunen har beslutat att justera VA-taxan från och med 1 januari 2022.

Vilka justeringar har gjorts i 2022 års VA-taxa?

Svar: För Väsby har ändringar gjorts med utgångspunkten att ta fram en rättvis och skälig taxa, som speglar Upplands Väsbys utbyggnadsplan de närmsta tre åren framåt. Kommunens totala intäkter från brukningsavgifterna (årsavgiften) och samtliga abonnenter har höjts med i snitt 15 procent. För varje enskild kund varierar dock den procentuella förändringen på brukningsavgifterna utifrån flera faktorer. Priset för en kubikmeter vatten är oförändrat från 2021 (18.60 kronor).

Hur påverkas jag som kund av den nya VA-taxan?

Svar: Den fasta delen av brukningsavgiften (årsavgiften) ändras, där den tidigare fasta mätaravgiften byts ut mot en grundavgift som är lika för alla oavsett om det finns mätare eller vilken storlek mätaren har. För varje enskild kund varierar dock den procentuella förändringen på brukningsavgifterna utifrån flera faktorer. Priset för en kubikmeter vatten är oförändrat från 2021 (18.60 kronor).

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?

Svar: Tänk på hur du förbrukar ditt vatten och vad du spolar ner i avloppet.

När justeras VA-taxan?

Svar: VA-taxan ska ses över årligen och den nya VA-taxan gäller från och med 1 januari 2022.

Varför justeras VA-taxan?

Svar: Va-verksamheten ska leverera vatten- och avloppstjänster till sina kunder och får inte gå med varken vinst eller förlust över en treårsperiod.

Vem har beslutat om den nya taxan?

Svar. Beslutet är taget i kommunfullmäktige.

Vad ska VA-taxan täcka?

Svar: Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsanläggningar till exempel ledningar(rör) och pumpstationer samt utgifter till Norrvatten (som vi köper dricksvattnet ifrån) och Käppala (som renar avloppsvattnet) finansieras av kommunens VA-taxa.

Var kan jag läsa mer om VA-taxan?

Svar: Läs om Vatten-och avloppstaxa 2022 Pdf, 518 kB. (Pdf, 518 kB).

Vad kommer min månadskostnad vara under 2022?

Svar: Det är flera faktorer som påverkar kostnaden, det går därför inte att svara på generellt utan får beräknas för varje enskild fastighet. Du som vill ta reda på den specifika kostnaden kan läsa under rubriken Brukningsavgifter i VA-taxan. Månadskostnaden eller årsavgiften kallas i taxan för brukningsavgifter.

Senast uppdaterad: 5 maj 2022