Kvalitetsgaranti för bostad med särskild service

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med beslut om bostad med särskild service kan förvänta dig av verksamheten. Detta enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Beskrivning av verksamheten

Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna – gruppbostad och servicebostad. Gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är direkt anslutna till det gemensamma utrymmet. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensamt utrymme. Lägenheterna ligger i regel i samma eller kringliggande hus. Varje boende erbjuds dygnet runt stöd.

Målet är att du ska kunna leva som andra och vara delaktig i samhället. Bostad med särskild service ska bidra till att du får möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån dina egna resurser. Stödet ska utformas utifrån dina förutsättningar och din vilja.

Kommunens kvalitetsgaranti för bostad med särskild service, LSS

Integritet, självbestämmande och delaktighet

Stor vikt ska läggas vid din rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Det stöd som erbjuds i boendet ska utgå från dina behov.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och mål med insatsen beskrivs. Planen ska upprättas inom 30 dagar från start av insatsen.

Kontaktman

En personal ur personalgruppen utses som din kontaktman. Är du inte nöjd med personen har du rätt att byta.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Sekretess gäller och dokumentationen förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Kontinuitet

Ditt stödbehov ska tillgodoses av så få personer som möjligt.

Måltider

Stödet kring måltiderna ska utformas individuellt för att passa varje individs förutsättningar och behov.

Fritidsaktiviteter och sociala kontakter

Personalen ska ge dig stöd till att delta i samhällsliv, kultur och fritidsaktiviteter. Du ska få hjälp med att upprätthålla kontakten med anhöriga och vänner. Personalen ska se till att dina fritidsaktiviteter planeras utifrån dina behov och önskemål. Du ska ha minst en aktivitet i veckan.

Policy inom funktionsrättsområdet

Upplands Väsby kommun har antagit en policy inom funktionsrättsområdet med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Information om vår policy inom funktionsrättsområdet.

Tyck till!

Du kan när som helst lämna synpunkter på den hjälp du får till kommunen. En gång vart annat år får du också möjlighet att lämna din åsikt om den hjälp du får i en nationell enkätundersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023