Kvalitetsgaranti för ansökan om bygglov

Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du kan förvänta dig vid ansökan om bygglov. Du som sökande får professionell hjälp genom hela bygglovsprocessen och det ska tydligt framgå vilka handlingar kommunen behöver för att kunna behandla ditt ärende. Du får beslut på din ansökan om bygglov ,marklov eller rivningslov inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Ärenden som gäller exempelvis eldstäder eller så kallade attefallhus är anmälningspliktiga åtgärder och i ett sådant ärende får du ditt beslut inom fyra veckor från det att ärendet är komplett.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Du som sökande får professionell hjälp genom hela tillståndsprocessen och det ska tydligt framgå vilka handlingar kommunen behöver för att kunna behandla ditt ärende. Du får beslut på din ansökan om bygglov eller marklov inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Ärenden som gäller exempelvis eldstäder eller så kallade Attefallhus räknas som ”teknisk anmälan” – i ett sådant ärende får du ditt beslut inom fyra veckor från det att ärendet är komplett.

Vår verksamhet

Du som ska bygga nytt, eller bygga till, vänder dig till bygglovenheten på bygg- och miljökontoret för att söka bygglov. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd eller per delegation genom tjänstemän vid bygg- och miljökontoret i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Bygglovenheten kontrollerar även att lagar och förordningar följs inom verksamhetsområdet. Vi ger också råd och anvisningar för att undvika överträdelser.

Kontakta bygglovsenheten via kontaktcentret Väsby Direkt

Beskrivning av tjänsten

Vi beslutar om:

  • Bygglov för ny- och tillbyggnad av byggnader samt för ändrad användning.
  • Bygglov för uppsättning av skylt med mera.
  • Marklov för ändringar av marknivåer och fällning av träd.
  • Rivningslov.
  • Anmälningspliktiga åtgärder.

Du får professionell hjälp och beslut inom 10 veckor

Du som sökande får professionell hjälp genom hela tillståndsprocessen och det ska tydligt framgå vilka handlingar kommunen behöver för att kunna behandla ditt ärende. Du får ett beslut på din ansökan om bygglov eller marklov inom 10 veckor från att ansökan är komplett.

Tidsgarantin regleras av plan- och bygglagen. Vid speciellt komplicerade ärenden kan tiden komma att utsträckas. Du får då meddelande om detta. Din ansökan ska vara komplett.

Information om en komplett ansökan.

Förslaget ska följa gällande detaljplan, vara väl utformat och ej medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023