Medborgardialog "Livet mellan husen"

Väsbyhem äger idag det gamla medborgarhuset på Centralvägen. Det finns planer på att bygga bostäder och lokaler på platsen, men också en ambition att skapa en trivsam och levande mötesplats som knyter ihop Väsby centrum med stationsområdet.

Vy över stationsområdet och Messingen

Om projektet

I december 2022 tog Väsbyhem över gamla Medborgarhuset på Centralvägen. Nu påbörjas detaljplanearbetet som ska vara klart under 2024. Väsbyhem planerar att bygga bostäder och lokaler på platsen. Även Björkvallatorget och Elis park intill ska utvecklas.

Gamla Medborgarhuset byggdes 1962 och här har det bland annat funnits bio, dans, teaterföreställningar, kiosk, restaurang och café. Många Väsbybor har minnen kopplade till platsen som är en viktig del av Väsbys historia. Väsbyhem har därför fokus på återbruk av material och inventarier så att viktiga kulturminnen kan bevaras.

Tidplan
Detaljplanen förväntas vara klar för samråd i början av 2024. Samråd innebär att det kommer att finnas möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. Det vill säga vad marken ska användas till och hur bebyggelsen ska se ut.

När detaljplanen är beslutad börjar arbetet med att bygga bostäder och lokaler på platsen.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024