Avgifter och regler

Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Hur många barn du har och hur många timmar de behöver barnomsorg är också avgörande för din avgift. Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. 

Under coronapandemin – tillfälliga regelförändringar

Utifrån den situation vi befinner oss i på grund av coronaviruset har Upplands Väsby kommun sett över regelverket för barnomsorgen och tagit beslut på tillfälliga regeländringar. Detta för att underlätta planering av barnomsorgen för er vårdnadshavare och för förskolornas planering av verksamheten, under coronapandemin och konsekvenserna av den.

De tillfälliga förändringarna i regelverket i Upplands Väsby är gällande från 2020-04-14.

Vad gäller för mig som korttidspermitterad?

Är du som vårdnadshavare korttidspermitterad gäller samma sak som för arbetslösa och föräldralediga. Ditt barn har rätt till 30 timmars barnomsorg.

Vad gäller vid platserbjudande?

 • Ni har fem arbetsdagar på er att svara om ni vill ha platsen.
 • Ni får en extra vecka i svarstid om ni har meddelat att ni är sjuka och att ni inte hinner besöka förskolan.
 • Ni ska då meddela kommunen skriftligt via mail till vasbydirekt@upplandsvasby.se

Vad gäller vid introduktion?

 • Introduktion på förskolan eller familjedaghemmet ska påbörjas inom fyra veckor som vanligt. Om barnet inte påbörjar introduktionen inom fyra veckor förlorar barnet platsen. Introduktionen ska fullföljas för att platsen ska betraktas som erhållen. Du får information av förskolan eller familjedaghemmet om hur din introduktion organiseras.
 • Barnet ska tillträda platsen när barnet och inskolande vårdnadshavare är friska. Om barnet är sjukt eller uppvisar symptom vid tilltänkt inskolning ska barnet vara hemma. När barnet är symptomfritt ska det stanna hemma ytterligare två dygn.
 • Barn och vårdnadshavare ska vara friska och fria från förkylningssymptom vid inskolning.

Vad gäller vid ändring av omsorgstid?

 • Det är inte möjligt att tillfälligt ändra och gå från heltidstaxa till deltidstaxa, under till exempel en semesterperiod, för att därigenom erhålla en lägre avgift under denna begränsade period.
 • En nedgång i vistelsetid kan inte göras för en period som är kortare än tre månader. Om detta sker kommer Upplands Väsby kommun att ta ut skillnaden i avgift per datum för ändringen.

Uppdaterad 21 april

Regler för barnomsorg i Upplands Väsby kommun

För dig som vårdnadshavare är det viktigt att känna till vilka regler och riktlinjer det finns inom din kommun.

Information och regler barnomsorg i Upplands Väsby Pdf, 603 kB. (Pdf, 603 kB)
Information about childcare services Pdf, 783 kB. (Pdf, 783 kB)

Att uppmärksamma inför sommaren

Jag har inte behov av barnomsorg under sommaren, vilka regler gäller då?

Om man säger upp sin barnomsorgsplacering på grund av att man inte har ett behov är det inte tillåtet att påbörja en ny placering inom tre månader från och med placeringens slutdatum. Observera att uppsägningstiden är en månad. Tillträder man platsen inom tre månader blir man skyldig att betala för samtliga månader som barnet har varit borta från förskolan eller fritids. Glöm inte att om du har sagt upp platsen behöver du göra en ny ansökan. Du är inte garanterad plats på samma förskola.

Kan jag gå ner i tid under sommaren för att betala mindre?

Nej. Går du ner i tid till 15 timmar per vecka gäller tremånadersregeln, det vill säga att barnet behöver gå 15 timmar per vecka i minst tre månader. Går du upp i tid inom tre månader blir du debiterad full avgift från det datum då barnet gick ner i tid. Detta gäller även i övergången mellan förskoleklass till fritidshem.

Vad innebär allmän fri förskola?

Allmän fri förskola gäller under perioden 1 september till 31 maj och innebär att 3-5 åringar får en reducerad avgift. Under juni, juli och augusti gäller ordinarie taxa och avgiften blir därmed högre.

Håll dina inkomstuppgifter uppdaterade

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Endast skattepliktiga inkomster ska registreras i E-tjänsten. Obs! Din nya inkomst börjar gälla månaden efter din ändring.

Uppdatera dina inkomstuppgifter i e-tjänsten 

Antal timmar avgör din taxa

Hur många timmar ditt barn vistas inom barnomsorgen under en vecka avgör om du ska betala en heltidstaxa, deltidstaxa eller en reducerad taxa.

Maxtaxa barnomsorg

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2022 är inkomsttaket 52 410 kronor i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 52 410 kronor eller mer i månaden före skatt från och med 1 januari 2022.

Förändring av tid

En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

Om ditt barn behöver fritids betalar du alltid enligt deltidstaxan. Detta sker oberoende av hur många timmar per vecka ditt barn vistas på fritidshemmet.

Heltidstaxa - mer än 15 timmar i veckan

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under perioden 1 juni till 31 augusti (när inte fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 3 procent av inkomsten, max
  1 572 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 1048 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 524 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Deltidstaxa - maximalt 15 timmar i veckan samt fritids

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år under perioden 1 juni till 31 augusti som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även skolbarn från och med förskoleklass som behöver fritidsverksamhet. En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 1048 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 524 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 524 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Reducerad taxa - mer än 15 timmar i veckan

Gäller för barn i behov av särskilt stöd i åldern ett till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under tiden 1 september till 31 maj (när fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2,25 procent av inkomsten, max 1 179 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1,5 procent av inkomsten, max 786 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 0,75 procent av inkomsten, max 393 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier:

 1. Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare).
 2. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
 3. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, dvs. att det rör sig om minst 3 månader.
 4. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, dvs. minst 2 gånger i månaden.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB)

Delad faktura

Om två vårdnadshavare har separerat är det möjligt att ansöka om delad faktura. Det innebär att vardera vårdnadshavare betalar varsin faktura som baseras på ens enskilda inkomst. Om den ena vårdnadshavaren får en förändring av sin sysselsättning som inte berättigar till fritids eller fler än 30 timmar på förskola, kommer detta inte att påverka den andra vårdnadshavarens möjlighet till barnomsorg i den omfattning som han eller hon har behov av. Den vårdnadshavare som har platsen kvar betalar hela avgiften.

Vad innebär delad faktura?

Delad faktura innebär att vårdnadshavarna får varsin faktura baserad på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Delad faktura innebär alltså inte att fakturan delas lika mellan vårdnadshavarna. Varje hushåll betalar högst hälften av maxavgiften.

Förutsättningar för delad faktura

För att få delad faktura behöver följande punkter vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad, men inte gemensamt hushåll. Vårdnadshavarna ska alltså vara folkförda på olika adresser.
 • Barnet eller barnen ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun och ha ett växelvis boende hos vårdnadshavarna.
 • Båda vårdnadshavarna ska ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem.
 • Båda vårdnadshavarna ska ansöka om delad faktura via e-tjänsten för delad faktura.

Ansök om delad faktura i e-tjänsten 

Uppsägning av plats

Vid uppsägning av plats ska platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna via e-tjänsten för barnomsorg och fritids. Om bara en vårdnadshavare säger upp platsen, betalar den andra vårdnadshavare som har sin plats kvar hela avgiften för barnet. Avgiften baseras fortsatt på maxtaxans regler.

Vid studier

Om du som vårdnadshavare studerar finns det några saker att hålla koll på:

 • Du behöver ett intyg från skolan som styrker att studierna har startat. Skicka en kopia på intyget via mejl till vasbydirekt@upplandsvasby.se. Skriv tydligt vad intyget avser.
 • Kommunen registrerar fritidsplatsen och skickar ett mejl till dig med information om sista dagen på placeringen.
 • Om du har ett fortsatt behov av fritids behöver du göra en ny ansökan via e-tjänsten för barnomsorg. Kom ihåg att registrera inkomst för arbete eller skicka in nytt studieintyg.
 • Vid fler än 30 timmar på förskola gäller samma rutin som för fritids. Du behöver registrera ett nytt schema om du har fortsatt behov av fler timmar. Kommunen skickar ett mejl till dig med information om sista dagen för schemat.
 • Om du går ett program behöver du skicka in ett studieintyg för varje ny termin.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefonnummer 08-59097000

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022