Sanda våtmark

En översvämningsvåtmark anläggs under hösten 2020 i Fresta, strax norr om Bollstanässkolan.

Illustration över en sjö med fåglar som simmar och gäddor med fenorna över ytan.

På våren och försommaren kommer man att kunna spana efter lekande gäddor och fåglar som knipa, enkelbeckasin och änder. Illustration: Jonas Lundin AB

Våtmarker är viktiga livsmiljöer för många olika djur. Sedan 1850-talet och framåt dikades en stor del våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Även Frestabäcken grävdes under den här tiden djupare och bredare. Det har lett till att vattnet rinner bort snabbare.

Nu kommer området att återställas. Bland annat kommer massor av jord och sand att läggas upp längs med hela bäcken i en dammvall. På så sätt stannar vattnet kvar. I förlängningen ska det blir en gångstig på vallen.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. De fungerar bland annat som naturliga reningsverk och främjar den biologiska mångfalden. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker.

Lekande gäddor och betande kor

Sanda våtmark ska bli en översvämningsvåtmark som särskilt gynnar gäddor och fåglar. Våtmarken fylls upp med vatten under snösmältningen på vårvintern. Planen är sedan att gäddorna ska leka här. Vid midsommartid öppnas en dammlucka och gäddynglen åkter ut i Frestabäcken och vidare ut i Norrviken.

När våtmarken är tom kommer kor att beta där. Eftersom kor är stora djur skapas små gropar av deras trampavtryck. Dessa främjar groddjur och fåglar. Kor äter dessutom många olika växter vilket är bra för växtligheten på platsen.

Långsiktig åtgärd

Våtmarksprojektet är en långsiktig åtgärd. Vallen måste sätta sig innan man kan gå på den. Det kommer att bli möjligt först under hösten 2021. Det kommer också att ta ett par säsonger för fiskarna och fåglarna att etablera sig.

När projektet är klart kan det bli ett utflyktsmål för både kommuninvånare och andra. Det finns också planer på att ha olika evenemang för att barn ska lära sig mer om växter och djur.

Fakta om projektet

  • Grävmaskiner och bandschaktare används för att bland bygga en dammavall i området vid Frestabäcken.
  • Sättra gård står för genomförandet som projektleds av Sportfiskarna. Sportfiskarna har genomfört många liknande projekt på ostkusten.

Projektet finansieras till 90 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (våtmarks-LONA). Länsstyrelsen beslutar om vilka projekt som ska få pengarna som kommer från Naturvårdsverket.

Karta med markering var Sanda våtmark ska ligga. Platsen är beskriven i bildtexten.

Arbeten pågår nu i området norr om Bollstanässkolan. Observera att markeringen inte anger den exakta positionen för våtmarken.

Visionsbilder

Illustration av en sjö med fåglar och gäddor vars fenor sticker upp över ytan.

Man kommer kunna spana på lekande gäddor och olika fåglar. Våtmarken sedd från norr.

Illustration av ett par med ryggsäckar som tittar ut över en sjö med simmande fåglar.

En promenadstig ska anläggas på dammvallen. Våtmarken sedd från söder.

I Hemmesta på Värmdö har en snarlik våtmark anlagts med ungefär samma storlek och närhet till bebyggelse.
Information om Hemmesta sjöäng på Värmdö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022