Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet. Hur det ska gå till bestäms av vår avfallsplan och våra avfallsföreskrifter. För frågor, beställningar eller reklamationer kontaktar du Väsby Direkt, tryckval 4.

Kostnaden för din sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Din faktura beror på din boendeform.

Sopsortering, återvinning, avfall, sorterat, återvinna, återbruk, källsortering, förpackningar,

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Om du inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp eller en torrtoalett behöver avfallet tas omhand regelbundet.