Sjukvård och tandvård

Kommunen är ansvarig för sjukvård inom vård- och omsorgsboende för äldre, boende inom socialpsykiatri och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller upp till sjuksköterskenivå. Kommunen ansvarar även för sjukvård inom dagverksamhet. I övriga delar ansvarar regionen för hälso- och sjukvård. Här hittar du information om vilket stöd som finns och vem du ska vända dig till.

Sjukvård och tandvård är i första hand regionens ansvar. Men kommunen har också ansvar för vissa insatser.

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i ditt eget hem. Du slipper då att åka iväg från ditt hem.

Du har rätt att söka öppenvård på vårdcentraler, sjukhusmottagningar samt hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet.

Kommunen ansvarar för rehabilitering och habilitering om du har ett beslut om särskilt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet eller daglig sysselsättning.

Du som behöver tandvård vänder dig till folktandvården inom Region Stockholm. Du kan också vända dig till en privat tandläkare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har det övergripande ansvaret att se till att du får en bra vård.