Taxa inom strålskyddslagens område

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader förprövning och tillsyn enligt strålskyddslagens (1988:220) bestämmelser med tillhörande förordning och föreskrifter.

Avgiftsskyldig

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet eller tillhandahåller solarium som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (2012:5).

Timavgift

3 § Vid tillämpning av denna taxa är avgiften 1191 kronor per timme handläggningstid.

4 § Utöver timavgiften i 3 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover, eller andra kostnader som uppstår till följd av tillsynen.

5 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.

Avgift för anmälan

6 § För handläggning av anmälan av solarieverksamhet tas en fast avgift ut motsvarande sex (6) timmars handläggningstid. Fast avgift ska betalas i förskott. Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en 0,5 timmar ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.

Årlig avgift för tillsyn

7 § För regelbunden tillsyn av solarieverksamhet betalas en årlig tillsynsavgift med de belopp som anges nedan.

Årsavgift beräknad på handläggningstid med:

  • Solarieverksamhet 3 timmar/år gånger timavgift

Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att solarieverksamheten har anmälts och som följer efter det att anmälan skett om att verksamheten har påbörjats.

För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som verksamheten bedrivs.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder som överstiger det antal timmar som motsvarar den årliga avgiften, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådan extraordinär tillsyn får timavgift tas ut för det antal timmar som överstiger det antal timmar som den årliga avgiften avser. Extraordinär tillsynsavgift beräknas som timavgift och debiteras i efterskott från den som är verksamhetsutövare när tillsynen sker.

Nedsättning av avgift

8 § Om det finns särskilda skäl, får miljönämnden, med hänsyn tillverksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

9 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljönämnden. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Upplands Väsby kommun. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

10 § I övrigt tillämpas enligt denna taxa samma bestämmelser som gäller för taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021