Revidering av bygg- och miljönämndens taxa, 8 §

Utdrag ur bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll den 12 november år 2019.

Bygg- och miljönämndens beslut

  1. Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
  2. Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.
  3. Taxorna gäller från och med 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet

Bygg- och miljönämndens taxa behöver ändras på grund av att den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft.

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala dokumenten (taxebestämmelserna och delegationsordning) anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019.

Sveriges kommuner och landsting har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. Miljöavdelningen har reviderat taxan i enlighet med Sveriges kommuner och landstings förslag.

Taxan för ansökningar gällande stadigvarande serveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak föreslås höjas då nuvarande taxa inte motsvarar nedlagd handläggningstid. Som utgångspunkt för beräkningen har Sveriges kommuner och landstings cirkulär ”En ny alkohollag” och ”Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” använts. Cirkuläret har också använts för beräkning av ansökningsavgiften för tobakstillstånd då handläggningen är snarlik den för serveringstillstånd.

Nuvarande taxa på bygg- och miljökontoret är beräknad till en tidsåtgång på tio timmar för stadigvarande serveringstillstånd och åtta timmar för tobaksförsäljningstillstånd i detaljhandeln.

Sveriges kommuner och landstings beräkning för tidsåtgång gällande en nyansökan av serveringstillstånd uppskattas till knappt tre arbetsdagar.

Sveriges kommuner och landstings cirkulär är ifrån 1995 och 2010 och det är bygg- och miljökontorets uppfattning att tre arbetsdagar är för mycket tid med tanke på det handläggningsstöd som numera finns att tillgå samt den digitalisering som har skett sedan 2010.

Bygg- och miljökontorets uppfattning är att en rimlig ansökningsavgift borde räknas på 15 timmar för serveringstillstånd och tolv timmar för tobaksförsäljningstillstånd i detaljhandeln.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn.

Förslag till beslut

  1. Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
  2. Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.
  3. Taxorna gäller från och med 1 januari 2020.

Ordförandens förslag till beslut

Enligt kontorets förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021