Uppräkning av bygg- och miljönämndens taxa

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, bygg- och miljönämnden, från den 14 december år 2020.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att höja timavgiften i bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen till 1300 kr per timme från 1 januari 2021.

Bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen omfattar:

  • Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
  • Taxa enligt strålskyddslagen
  • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • Taxa för uppdragsverksamhet

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 § 196 om nya taxor för miljönämndens verksamhet. I besluten om taxor ingick att miljönämnden på årsbasis skulle kunna göra en indexuppräkning i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Ökningen av prisindex för 2021 är 8 procent vilket innebär att timavgiften höjs från 1223 kr per timme till 1300 kr per timme.

Ekonomiska konsekvenser

Den ekonomiska effekten som ändringen av miljöbalkstaxan får är att årsavgifterna inom miljöskydd är ungefär de samma som idag. På hälsoskydd kommer årsavgifterna att minska med ca 50 000. Med höjning av timtaxan med i beräkningen kommer årsavgifterna som helhet vara ungefär lika som idag.

En höjd timtaxa innebär ökade kostnader för de som har ärenden hos bygg- och miljönämnden, men genom att höja timtaxan för nämndens verksamhet, speglar timavgiften bättre de kostnader nämnden har.

Barnrättsperspektivet

Bygg- och miljönämndens verksamhet syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Extra hänsyn tas till de grupper i samhället som är känsligare, såsom barn. Bygg- och miljönämndens verksamhet utgår från begreppet ”förorenaren betalar” vilket innebär att den som förorenar, eller riskerar att förorena ska stå för kostnaderna.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att höja timavgiften i bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen till 1300 kr per timme från 1 januari 2021.

Bygg- och miljönämndens taxor för miljöavdelningen omfattar:

  • Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
  • Taxa enligt strålskyddslagen
  • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • Taxa för uppdragsverksamhet

Ordförandens förslag till beslut

Enligt kontorets förslag.

Senast uppdaterad: 17 december 2021