Fakta om näringslivet

Upplands Väsby kommun har ett unikt läge i Sveriges starkaste tillväxtregion. För att gynna näringslivet i Upplands Väsby satsar kommunen på både regionala och lokala samarbeten. Upplands Väsby är en av Sveriges mest företagsvänliga platser. Både för nya och etablerade företag.

I Upplands Väsby finns cirka 2 000 bolag inom olika branscher. Av dessa är 91 procent småföretagare. Branscherna med flest anställda är handel, bygg och hälsa/sjukvård.

  • Upplands Väsby låg på plats 31 i Sverige och på plats fem i länet i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2020.
  • Totalt finns det 1 949 bolag som omsätter mer än 300 000 kronor per år i Upplands Väsby.
  • De flesta företagen i Upplands Väsby finns inom handel, bygg, hälsa/sjukvård och logistik.
  • Cirka 91 procent av företagen har under tio anställda och cirka en procent har fler än tio anställda.

Kommunen har en vision och en näringslivsstrategi

Vision Väsby stad 2040 har som syfte att skapa fokus och samla gemensam kraft för att göra Väsby till en bättre plats att leva och bo på. I visionen finns även en ambition om att både stora och små, lokala och globala företag ska frodas i Upplands Väsbys näringsliv.

Vision Väsby stad 2040. Pdf, 173 kB.

Näringslivsarbetet verkar för ökad lokal tillväxt

I näringslivsstrategin uttrycks det övergripande målet för kommunens näringslivsarbete, som att verka för ökad lokal tillväxt. Den ökade lokala tillväxten mäts i andelen ökade arbetsplatser. Om målet uppfylls visar det även på bra förutsättningar för företagande i Väsby.

Näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 408 kB.

Lokal samverkan är viktig för att nå framgång

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig som företagare i kommunen har Upplands Väsby valt en unik samarbetsform med näringslivet. 1998 etablerades den ideella föreningen Väsby Promotion som ägs av företagsmedlemmar och agerar som en neutral mötesplattform mellan kommun och näringsliv där kommunens näringslivschef också sitter i styrelsen.

Syftet är att erbjuda en värdeskapande arena för företagande, entreprenörskap och hållbar tillväxt. Samverkansformen optimerar relationer till näringsliv och kanalen mellan kommun och näringsliv med ambitionen är att stärka attraktiviteten till Väsby som kommun att verka leva och bo i.

Utöver denna samarbetsform samverkar kommunen även med andra lokala organisationer inom näringslivsområdet, däribland Nyföretagarcentrum och Företagarna.

Väsby Promotion är en fristående ideell förening. Den ägs och finansieras av sina medlemmar, stora som små företag, föreningar och offentlig verksamhet.

Väsby Promotion erbjuder företagare och kommunen en mötesplats för utbyte av affärer och idéer, samverkan och påverkan och agerar även som företagens dörröppnare och representant i närings- och utvecklingsfrågor med syfte att få Väsbys näringsliv och samhälle att blomstra.

De arrangerar sammankomster av olika karaktärer och snittar på cirka 50 olika aktiviteter per år. Föreningen har drygt 400 medlemsföretag och tusentals kontaktytor i kommunen.

Väsby Promotion är politiskt oberoende och verkar tillsammans med näringsidkarna och kommunen för att skapa landets bästa företagsklimat.

Utöver sina aktiviteter driver Väsby Promotion unika uppdrag i kommunen, däribland Kvinnor företagande, Arbetsmarknadsdagen och Ung Företagsamhet. Förening bildades 1998.

Samarbete mellan Väsby Promotion och kommunen

Väsby Promotion är central för kommunens näringslivsarbete och är en nyckelsamarbetspartner till kommunen varför kommunen bidrar med medfinansiering till verksamheten genom föreningsbidrag.

Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS KS 2020:245) uppgår föreningsbidraget från Upplands Väsby kommun till Väsby Promotion till en miljon kronor per år.

Kopplat till föreningsbidraget finns ett samverkansavtal mellan parterna De särskilda kommunuppdrag som Väsby Promotion bedriver är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Information om Väsby Promotion på deras webb. Länk till annan webbplats.

Har du tankar om att starta eget företag eller är du framtida entreprenörer i Upplands Väsby? Väsby Startup erbjuder kostnadsfri rådgivning och analys av din affärsidé.

Rådgivare hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

Bor du i kommunen och vill starta eget företag, ta nästa steg i ditt företagande, behöver coachning eller vill bolla din affärsidé. Välkommen att kontakta Väsby Startup.

Kontakt och information om kostnadsfritt stöd på Väsby Startup Länk till annan webbplats.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare i landet. Lokalt verkar Företagarna för att skapa ett starkt nätverk bland sina medlemmar.

Information om Företagarna Upplands Väsby på deras webb. Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspartner till kommunen. De skapar förutsättningar för tillväxt genom att matcha företagens behov av kompetens med de som är arbetssökande.

Genom åren har flera samarbetsprojekt genomförts. Ett av dessa var Vägval ungdom. Projektet hade som syfte att skapa strukturer samt att utveckla metoder och insatser för ungas etablering i studier och på arbetsmarknaden. Projektet övergick efter avslut till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Ett annat exempel är Jobbchansen. Det är en mässa för arbetssökanden som äger rum varje år. Den sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Upplands Väsby kommun och dess grannkommuner.

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt som drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner med stöd av Europeiska Socialfonden ESF.

Etableringslyftet ger nyanlända en snabbare och kortare väg till arbete och minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd, för att skapa en dynamisk regional arbetsmarknad där vi effektivt och samordnat tar tillvara de nyanländas kompetens.

Information om Etableringslyftet. Länk till annan webbplats.

Vägval unga ger stöd och vägledning för den som är mellan 16 och 24 år och som inte går i skolan eller jobbar. 

Arbete för ungdomar.

Regional samverkan skapar tillväxt

Upplands Väsby är engagerat i Stockholm Business Alliance (SBA) och Arlandaregionen. Vi samverkar även med de andra Nordvästkommunerna.

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där Upplands Väsby kommun är medlem. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

Information om Stockholm Business Alliance. Länk till annan webbplats.

Arlandaregionen är en av de regioner i Sverige som växer som mest. En avsiktsförklaring finns mellan Stockholm Arlanda flygplats, Upplands Väsby, Knivsta, Sigtuna och Vallentuna. Prioriterade områden är bland annat:

  • näringsliv och arbetsmarknad
  • bostadsbyggande
  • infrastruktur och trafikering.

Samarbetet sker med fokus på hållbar utveckling. Både på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt plan.

Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen. Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad: 10 februari 2023