Presentation av gården

Avvakta publicering! /Kalle

Gunnes gård är ett friluftsmuseum som återskapar en bondgård från järnålderns slut, vanligen kallat vikingatiden. Rekonstruktionen är gjord utifrån en utgrävning i Pollista (utanför Bålsta) där man fann resterna av en komplett gårdsmiljö, daterad till ungefär 750-1040. Vi har valt att återskapa gården som den (utifrån källmaterialet) sett ut mellan år 1000 och 1040.

Drönarbild av hela gården

Gården från ovan hösten 2018

Smedby - Platsen för rekonstruktionen

Smedby i Hammarby socken i Upplands-Väsby kommun har gott om fornlämningar på sina ägor. Närvaron av järnåldersgravfält visar att Smedby har funnits på platsen i över tusen år. Strax intill gården ligger ett vackert och välbetat gravfält, som har fornlämningsnummer 13. Här är drygt tjugo gravar synliga, varav några är så otydliga att de är tveksamma. Antagligen gömmer sig ytterligare några gravar under gräset. De synliga gravarna består dels av flacka gravar, som kallas stensättningar, dels av välvda gravar, som kallas högar. Gravarna är från några enstaka meter till nästan 14 meter i diameter. Några av dem är knappt skönjbara förhöjningar i marken, medan andra har en höjd på över en meter. Alla gravarna är mer eller mindre runda.

Det går att grovt datera gravfält till rätt tidsperiod utifrån gravarnas yttre utseende. Inslaget av högar på detta gravfält är stort, och sådana gravfält brukar tillhöra den yngre järnåldern, och framförallt vikingatiden.

Senare verksamhet på platsen har lett till att en del gravar är delvis förstörda, och i några fall kan man misstänka att man plundrat gravar, eftersom de har gropar i mitten. Men det kan också vara en kista som kollapsat och givit anledning till utseendet.

Runstenar på området

U281 - Vibjörn och Huskarl lät resa stenen efter Sibbe, sin fader.

U280 - Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru.

Utifrån dessa stenar kan vi läsa att Sibbe ägde gården som låg här och att Vibjörn och Huskarl tog över efter honom. Vibjörn har sedan bott kvar på gården och gift sig med dottern till Gunne. Det finns fler tolkningar av att dottern/hustrun ej nämns vid namn. Det kan vara så självklart att alla vet vem Gunnes dotter är så att hon inte behöver nämnas vid namn. Det kan också vara så att det var just att hon var Gunnes dotter, som var det viktiga och att Vibjörn vill hävda sin arvsrätt/status därigenom.

Den plats som utegör förebilden för rekonstruktionen Gunnes gård är en plats på Håbohalvön som heter Pollista. Pollista grävdes ut 1986-1987 samt 1989-1990 i samband med en ny sträckning av E18. Utgrävningen utfördes av Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, under ledning av Kenneth Svensson.

Det som gjorde Pollista intressant var att man fann en komplett gårdmiljö från en gård som anlagts runt 750 och använts ända fram under medeltid. Under slutet av yngre järnåldern hade gården utvecklats att bestå av tre delar, norrgården, mellangården och södergården. Gunnes gård återskapar norrgården med enstaka hus som eventuellt tillhör mellangården. Dessa strukturer är daterade 1000-1040.

Vill man fördjupa sig i den arkeologiska bakgrunden kring Pollista rekommenderas följande publikation:

Arkeologi på väg: undersökningar för E18. Pollista: bo och bruka under 1200år (extern länk, Kungliga biblioteket)länk till annan webbplats

Gunnes gård är en rekonstruktion av en vikingatida gård. Tolkningar av arkeologiska utgrävningar i Pollista utanför Bålsta har varit underlag för rekonstruktionen. De första rekonstruktionerna gjordes av Eje Arén, Halmtäckaren AB, i diskussion med Kenneth Svensson på Riksantikvarieämbetet som ledde grävningarna i Pollista. Kvar av dessa rekonstruerade byggnader finns idag kokhuset och fähusen. Grophuset, är byggt genom ett samarbete med Stockholms universitet, där arkeolog/timmerman Magnus Sjöholm har varit ansvarig för byggnationen. Magnus Sjöholm var även ansvarig för ombyggnationen av Boningshuset.
Rekonstruktionen består av åtta byggnader - däribland boningshus, fähus, kokhus och grophus.

Byggnation

  • Första boningshuset, 1989
  • Fähus xxxx
  • Kokhus 1996
  • Grophus xxxx
  • Nytt fähus xxxx
  • Nytt Grophus 2007-2008
  • Ombyggt boningshus 2012-2013
  • Nytt hus med tillbyggnad 2018-2019

Utanför rekonstruktionen

Smedjan - Är byggd som en pedagogisk plats och har inte en historisk förlaga. Därför är den också placerad utanför gårdens inre staket.

Muséets uppkomst

Initiativtagare till Gunnes gård var Stockholms Läns Museum. Idén tog form i samband med utgivningen av boken "Upplands Väsby, kulturhistoriska miljöer" 1988. I den presenteras Smedbyparken som en av Väsbys kulturhistoriskt intressanta miljöer. Smedbyparken är ett närströvområde, rikt på fornlämningar. En rekonstruktion av en vikingatida gård mitt bland fornlämningarna blev resultatet av idén. 1988 inleddes därför ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms Läns Museum som redan 1989 resulterade i uppbyggnaden av Gunnes gård.

Fokus för muséets verksamhet är att försöka ge en bredare bild av den sena järnåldern än den som ofta kommer fram i populärvetenskapliga framställningar, i tv-serier och serietidningar. Genom att särskilt lyfta fram det vardagliga livet hos majoriteten av befolkningen, vilka var bönder, låter vi allas berättelser höras. Kvinnor, män, barn, gamla och unga får alla ta plats.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021