Hasselnöten

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Byggnadsnämnden beslutade den 6 mars 2018 att sända förslaget på samråd.

Miljö- och planutskottet gav beslut om granskning den 7 april 2021, och granskningen avslutades den 17 maj 2021.

Hasselnöten
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Samråd pågick 12 mars - 16 april 2018

Granskningen är nu genomförd.

Syfte

Planen syftar till att bebygga rivningstomten för Hasselskolan och angränsande servicebyggnad med nya bostäder, parkeringsgarage, en förskola, aktivitets- och rekreationsytor samt möjlighet till lokaler. Planområdet är indelat i fyra kvarter med ett centralt stråk i nord-sydlig riktning och ett torg i mitten av området. Parkering sker i garage i det sydöstra kvarteret. Stråk och torg är främst till för gångtrafik men med möjlighet att nyttjas av nyttotrafik. Förslaget innehåller ca 200 bostäder i 4-8 våningar samt 120 förskoleplatser.
Det befintliga utomhusbadet i nordöstra delen av planområdet föreslås rustas upp och tomten kompletteras med ett aktivitetshus.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vy över torget och de planerade byggnaderna
Vy från norr med de planerade byggnaderna
Senast uppdaterad: 22 november 2021