Parkering

På kommunens allmänna mark är det fri parkering utifrån att du följer de parkeringsregler som finns. Vad som gäller regleras i lokala trafikföreskrifter (LTF). Dessa framgår till övervägande del av de skyltar som finns på gatan eller infarten till området.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Några regler är generella och skyltas inte. Till dessa hör bland annat att på allmänna gator, vägar och parkeringsplatser inom planlagt område, får fordon med en totalvikt över 3,5 ton endast parkeras på Truckvägen.

På en parkeringsplats med skyltningen Parkering (E19), utan tilläggstavlor, kan du alltid utgå ifrån att det är 24 timmars parkering som är tillåtet. Detta gäller oavsett var i Sverige du parkerar.

För att felanmäla felparkerade fordon vänder du dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vill du felanmäla ett felparkerat fordon under de tider då Väsby Direkt har stängt ska du kontakta Q-park. Det gör du på 077-196 90 00, knappval 4 (felparkerade bilar).

Parkeringsplatser, allmänna

I kommunen finns det parkeringsplatser där du ska använda P-skiva. Övervakning av parkering sker för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.

Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning och behöver parkera nära ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd hos kommunen.