Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

De vägar i kommunen som underhålls av Trafikverket är följande:

  • Vallentunavägen
  • Mälarvägen, väster om Runsavägen
  • Sandavägen, öster om Gudbyvägen
  • Runsavägen
  • Almungavägen, norr om Eggebyvägen.
Framkomlighet

Kommunen har ett väl fungerande biltrafiksystem. Kommuninvånare kan enkelt ta sig till målpunkter med bil.

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Kom ihåg att klippa dina häckar, träd och buskar, det är ditt ansvar.

Belysning

Belysning vid gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för dig som trafikant. Det bidrar också till trevligare miljö.

Namnsättning av gator och adresser

Alla byggnader ska ha en adress. I Väsby är det namnberedningen som föreslår namn till gator och allmänna platser. Sedan tar kommunfullmäktige ett beslut.