Huolenpito & apu

Tavoitteena Upplands Väsbyn kunnan vanhustenhuollossa on antaa ikääntyneille mahdollisuus elää niin normaalia ja itsenäistä elämää kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että ikääntyneiden kuntalaisten annetaan, niin kauan kuin se on mahdollista, asua omassa asunnossaan ja saada siellä tarvitsemansa tuki ja hoiva.

Sinä, joka olet ikääntynyt, voit hakea erilaisia tukimuotoja. On olemassa myös tukimuotoja ja sosiaalisia kontakteja, joihin ei tarvita avuntarpeen arviointia.

Tärkeimmät palvelumuodot sinulle, joka olet ikääntynyt, ovat kotihoito, päivätoiminta ja erityisasunnot. Kunnassamme on myös nimenomaan suomea puhuville henkilöille suunnattua toimintaa.

Kotihoidon voit valita yrityksestä, jolla on suomenkielistä henkilökuntaa ja on myös mahdollisuus suomenkieliseen päivätoimintaan. Suomenkielisille vanhuksille on kaksi yksikköä Hedvigsgårdenin vanhustentalossa.

Upplands Väsbyn Suomi seura ja Finska PRO järjestävät paljon suomenkielistä toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita.

Ota yhteyttä Väsby Direktiin, ja voit puhua suomenkielisten yhteyshenkilöiden kanssa, jotka kertovat mielellään lisää. Kunnasta löytyy myös suomenkielinen avuntarpeenkäsittelijä.

Omsorg och hjälp

Målet för äldreomsorgen i Upplands Väsby kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att äldre kommuninvånare så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden och där få det stöd och den omsorg de behöver.

Du som är äldre kan ansöka om olika former av stöd. Det finns även olika former av stöd och sociala kontakter som inte är biståndsbedömda.

De viktigaste tjänsteformerna för dig som äldre är hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boenden. I vår kommun finns särskilt för de finsktalande inriktad verksamhet. Du kan välja hemtjänst från ett företag som har finsktalande personal och det finns möjlighet till dagverksamhet på finska. Till finsktalande äldre finns två enheter på Hedvisggårdens äldreboende.

Upplands Väsbys Finska förening och Finska PRO har mycket finskspråkig verksamhet, som är öppet för alla.

Ta kontakt med Väsby Direkt så kan du prata med en finsktalande kontaktperson, som berättar gärna mer. I kommunen finns även en finsktalande biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018