Våld och hot

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Vad menas med våld?

I detta fall avses våld vara varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer, kränker eller får en person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Hedersrelaterat våld

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du utsätts för våld för att lära dig lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Vilken hjälp kan du få?

Om du blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld av en nära anhörig kan du vända dig till familjefridsutredarna inom kommunen. Våldet kan yttra sig på olika vis, till exempel genom slag, kräkningar eller ge en känsla av otrygghet. Du kan få råd och stöd eller hjälp med skydd i form av skyddat boende efter en hot- och riskbedömning av din situation.

Kontakt

Oavsett om du är våldsutsatt, våldsutövare eller är ett barn som har bevittnat våld kan du vända dig till kommunens familjefridsutredarna. Hit kan du vända dig för att få råd kring din situation (du kan vara anonym) eller om du är i behov av hjälp eller stöd. Även du som anhörig kan vända dig hit, 08-590 977 74.

Du kan också få kontakt med socialsekreterare via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Vi akut behov av stöd kvällar och helger kan du vända dig till socialjouren.

Information om socialjour 

Stödcentrum Nordväst arbetar med att stötta unga personer, 10-21 år, som har utsatts för brott som exempelvis sexuella trakasserier, rån, våldtäkt eller misshandel.

Vi som arbetar på stödcentrum är kuratorer specialiserade på brottsutsatthet och har lång erfarenhet av att arbeta med brottsdrabbade. Hos oss få du möjlighet att prata om dina tankar och funderingar kring det du har varit med om och hur det har blivit efteråt.

Samtalen utgår från vad du, som ung, själv vill prata om i
anknytning till brottet. Målet är att stötta dig i att se din egen kapacitet så att du ska kunna gå vidare med ditt liv.

Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp
hos oss. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Rådgivning och tidsbokning

010-444 05 50

stodcentrum@sigtuna.se

Senast uppdaterad: 15 juni 2018
Omsorg och hjälp