Kontaktfamilj, familjehem

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj.

Kontaktfamilj och familjehem kräver myndighetsbeslut

Vissa insatser från socialtjänsten behöver utredas och ett beslut behöver fattas. Familjehem och kontaktfamilj eller kontaktperson är insatser som behöver ett så kallat myndighetsbeslut. Det är en socialsekreterare som bedömer och utreder de behov som finns.

Kontaktfamilj kan ge avlastning och stöd

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer behövs. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs.

Familjehem tar emot barn som far illa

Ett barn eller en ungdom som far illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har möjlighet att ta emot en extra familjemedlem. Det kallas familjehem.

Gemensamt för de barn som behöver familjehem är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och ett fungerade hem. Orsakerna till detta kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller andra personliga problem som skapar en miljö där barnet inte mår bra.

Familjer som har en stabil livssituation, intresse, tålamod och framför allt tid att ta emot barn med social problematik kan bli familjehem. Kontakten med barnets biologiska familj är viktig.

Hur blir man familjehem?

Intresserade familjer kontaktar social- och omsorgskontorets familjeenhet via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

För att bli ett familjehem görs en utredning som innehåller intervjuer, referenstagning och registeruppgifter från bland annat polis och socialtjänst.

Att vara familjehem

Ett familjehem är ett hem som utretts och godkänts av socialnämnden. Familjehemmet ges utbildning och handledning för att kunna utföra sitt uppdrag.
Samarbetet med barnets ursprungsfamilj och andra för barnet viktiga personer samt handläggare på familjeenheten är viktigt.

Ekonomisk ersättning

När familjehemmet tar emot ett familjehemsplacerat barn skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Riktlinjer för ersättningen utgår från kommunförbundets rekommendationer. Den ekonomiska ersättningen består av två delar:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat, boende och andra utgifter.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete familjehemmet genomför.

Under vistelsen hos familjen omfattas barnen av kommunens försäkringar.

Senast uppdaterad: 7 juni 2021