Buller

Verksamhet som bidrar till buller räknas som miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningar från sin verksamhet.

Med miljöfarlig verksamhet menas i stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Riktvärden finns men specifika tillstånd saknas

Det finns inga specifika tillstånd för buller. Bullernivåer kan däremot begränsas i ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller för ett flertal olika verksamheter som du kan ta del av.

Information om buller på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 20 september 2018