Buller

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem. En god ljudmiljö är viktig för hälsan och livskvaliteten. Upplands Väsbys närhet till Arlanda flygplats kan bidra till buller i kommunen. Utomhusbuller kan exempelvis komma från väg-, tåg-, och flygtrafik.

Du ansvarar för att minska buller i din verksamhet

En verksamhet som bidrar till buller är en miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningar från sin verksamhet. I stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön räknas som miljöfarliga verksamheter.

Riktvärden finns men specifika tillstånd saknas. Bullernivåer kan däremot begränsas i ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller för ett flertal olika verksamheter som du kan ta del av.

Det är närheten till Arlanda flygplats som skapar buller över kommunen. Det är främst inflygningarna söderifrån till bana ett (över Runby) och till bana tre (över Väsby centrum, Sigma och Löwenströmska sjukhuset) som ger upphov till buller. Delar av kommunen kan även påverkas av ljud från startande flygplan.

Tillstånd för Arlanda flygplats

Arlanda flygplats har ett miljötillstånd. I det står villkoren som de måste följa. Alla miljöfarliga verksamheter måste ansöka om ett miljötillstånd. Det är Swedavia, som driver flygplatsen, som ansöker om tillstånd. Mark- och miljö-överdomstolen är de som fattar beslut om tillståndet. I det gällande tillståndet finns ett antal villkor, bland annat om hur start och landning ska ske.

Tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att Swedavia följer sitt tillstånd och de lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön.

Kommunens roll

Ansvaret för frågor om flygbuller finns hos länsstyrelsen. Kommunen kontrollerar att länsstyrelsen utför sitt tillsyns-ansvar. Med det menas att kommunen har en dialog med länsstyrelsen, men kan inte fatta några beslut om hur flygplan flyger över kommunen.

Kommunen har under många år bevakat villkoren för Arlanda flygplats miljötillstånd. Vi har anlitat såväl juridiska som flygtekniska experter för att på ett professionellt sätt driva detta arbete. Detta är en prioriterad fråga bland politiker i Upplands Väsby kommun.

Om du störs av flygbuller ska du i första hand kontakta länsstyrelsen. De har ansvaret för tillsyn över Arlanda flygplats. Då är det bra att kunna uppge en särskild plats och tid som du störts vid. Du kan också kontakta Swedavia som driver Arlanda flygplats. De kan svara direkt om det förekommit några avvikande flygningar. De har även statistik över antalet klagomål.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen: 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se
Swedavia: 010-109 00 00, info@swedavia.se

Kommunen får många synpunkter om flygbuller. Synpunkterna skickar vi vidare till länsstyrelsen. De registreras även av kommunens miljökontor och blir en del av den dialog vi för med länsstyrelsen och Swedavia.

Swedavia har i sin ansökan om ett nytt miljötillstånd skrivit att det av tekniska skäl inte går att undvika Väsby centrum vid många av inflygningarna. Det anses inte som till-räckligt flygsäkert och ger flygplatsen sämre kapacitet. Hur villkoren om inflygningarna ska tillämpas är något som nu diskuteras. Swedavia och kommunen har olika uppfattningar om detta.

Normalt får bana tre inte användas för in- och ut-flygningar efter klockan 22. Bana tre är den som går över Väsby centrum, Sigma och Löwenströmska sjukhuset. Enligt miljötillståndet får undantag göras när flygsäkerhet, banarbeten eller motsvarande omständigheter kräver det.

En verksamhet som har miljöpåverkan ska ha rutiner för hur den mäts och redovisas. Det kallas för egenkontroll och är ett lagkrav.

Swedavia lämnar in rapporter till länsstyrelsen var tredje månad. I rapporterna finns antalet starter och landningar under perioden samt vilka avvikelser som har skett. Det som anges som avvikelser är så stora att ett villkor inte har uppfyllts. Till exempel om ett flygplan har avvikit från inflygningsbanan eller flugit på för låg höjd. Upplands Väsby kommun läser dessa rapporter.

Bullernivåer mäts vid olika platser nära flygplatsen. De uppmätta nivåerna används för att räkna ut bullerstörningar i ett större område. Det är Swedavia som utför mätningarna.

Senast uppdaterad: 13 september 2019