Praktik och arbetsträning

Om du behöver hjälp med att hitta praktik eller komma i arbetsträning, kan kommunen hjälpa dig. Du kan till exempel vända dig till kommunens WorkCenter.

WorkCenter vänder sig  till personer som har ekonomiskt bistånd. För att du ska kunna ta del av insatser från WorkCenter krävs ett beslut enligt socialtjänstlagen om bistånd. Det är enheten för ekonomiskt bistånd som tillsammans med dig utreder och gör bedömning om vilken hjälp du kan behöva.

Verksamheten erbjuder olika program i grupp samt individuell coachning.

Två olika program

Lär dig skriva ansökningshandlingar

I 2-veckorsprogrammet lägger vi fokus på att skriva snygga och gångbara ansökningshandlingar. Deltagaren får kunskap om hur arbetsmarknaden och arbetssökarprocessen fungerar.

Information om 2-veckorsprogrammet

Program för dig med nedsatt psykiskt eller fysisk hälsa

3-veckorsprogrammet (Rehabgruppen) är till för personer med långvarigt nedsatt psykisk- och/eller fysisk hälsa. Här är kraven lägre och vi lägger fokus på ökat välmående och att bryta isolering och utanförskap.

Information om 3-veckorsprogrammet (Rehabgruppen)

Efter att du gått ett program

Efter grupprogrammet görs en individuell planering som bland annat kan innehålla praktik. WorkCenter har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen.

Kontakta Workcenter

Kontakta Workcenter genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

WorkCenter handlägger arbetsdelen i ungdomstjänst, feriearbete för kommunens gymnasieungdomar samt personer i arbetsförmedlingens fas 2 och sysselsättningsfasen. WorkCenter arbetar också förebyggande genom till exempel CV-genomgångar för gymnasiets avgångsklasser.