Om Väsby Entré

Väsby Entré är ett infrastrukturprojekt- och stadsbyggnadsprojekt med mål att bli en ny stadsdel. Upp emot 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras.

Visionsbild över Väsby Entré

Illustration: Kristoff Laufersweiler, Sweco

Väsby Entré

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop östra och västra Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare. Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i Stockholmsregionen. Stationen är i dag en av regionens större bytespunkter och ska utvecklas till en modern och attraktiv station för resenären.

En levande stadsdel och bättre kollektivtrafik

I området planeras en modern station, upp till 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge. Projektet Väsby Entré skapar förutsättningar för en levande stadsdel, en attraktiv station och ännu bättre kollektivtrafik. Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby genom en överbryggning av spåren. I den nya sammanhängande stadsdelen ingår också en ny bussterminal med en trygg inomhusmiljö i direkt anslutning till pendeltågsstationen.

Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal utveckling: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Den nya stadsdelen ska innehålla trivsamma och attraktiva stadsmiljöer som kännetecknas av hög kvalitet på gaturum, torg och parker.

Två detaljplaner

Väsby Entré omfattar två detaljplaner. Detaljplanen för Järnvägsparken vann laga kraft i januari 2017 och arbetet med den andra detaljplanen,Östra Runby med Väsby stationsområde, pågår.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021