Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Regler för skolskjuts

- beslutad av utbildningsnämnden den 14 juni 2017 

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg

- beslutad av utbildningsnämnden den 19 april 2017 § 37

Riktlinjer för förskola och grundskola avseende lokaler och utemiljö

Biblioteksplan 2015-2019
- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 60

Riktlinjer för miljöstöd
- beslutad av kommunstyrelsen den 28 november 2016 § 251

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun 2019

Plan- och bygglovstaxa
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 103

Policy för markanvisning
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Ordningsföreskrifter för allmänheten i naturreservatet Norra Törnskogen
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Energi- och klimatstrategi för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun
- antagen i kommunfullmäktige den 14 september 2015 § 134

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 april 2017 § 74

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands Väsby

Riktlinjer för vibrationsmätning

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa för Kart- och GIS-verksamhet hos kommunstyrelsen
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 104

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för uppdragsverksamhet

Taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen, kulturhuset
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 218

VA-taxa för Upplands Väsby kommun 2019

Näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 220

Reglementen för nämnder och revisorer

 

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd m.m. 2019

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer
- beslutad av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 20 februari 2017

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 21 juni 2010, § 41

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för reglering av personuppgiftsansvar mellan nämnderna

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden
- beslutad av beslutad av Kommunfullmäktige den 20 februari 2017 § 22

Reglemente för valnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 222

Ägardirektiv för AB Väsbyhem
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 211

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet 2016-2018
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 februari 2016 § 32

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet 2018

Arbetsordning för namnberedningen
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj § 85

Arbetsordning för rådet för medborgardialog
- beslutad den 30 mars 2015 § 97

Bestämmelser för kommunstyrelsens allmänna utskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Delegationsförteckningar

 

Bygg- och miljönämndens delegationsförteckning

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden 2014- 2018
- beslutad av kultur- och fritidsnämnden 23 september 2015 § 53

Delegationsordning för gemensamma överförmyndarnämnden
- beslutad av överförmyndarnämnden den 23 september 2013 § 159

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad i familjerättsnämnden 24 september 2015 § 32

Kommunstyrelsens delegationsförteckning

Omsorgsnämndens delegationsförteckning

Socialnämndens delegationsförteckning


Övrigt

 

Taxor för kopior av allmänna handlingar

Arkivreglemente för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 222

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Attestreglemente med anvisningar
- revidering beslutad av Kommunstyrelsen 7 november 2016 § 228

Digital strategi 2018-2023

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern


Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Instruktion för kommundirektören

Integrationspolicy

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun

Krisplan för Upplands Väsby
- beslutad av Kommunfullmäktige den 16 mars 2015 § 39

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun
- beslutad av Kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 154

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 58

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer

Visselblåsarfunktion för Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Kommun och politik