Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Regler för skolskjuts

- beslutad av utbildningsnämnden den 14 juni 2017 

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg

- beslutad av utbildningsnämnden den 19 april 2017 § 37

Riktlinjer för förskola och grundskola avseende lokaler och utemiljö

Biblioteksplan 2015-2019
- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 60

Riktlinjer för miljöstöd
- beslutad av kommunstyrelsen den 28 november 2016 § 251

Plan- och bygglovstaxa
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 103

Policy för markanvisning
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Ordningsföreskrifter för allmänheten i naturreservatet Norra Törnskogen
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Energi- och klimatstrategi
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 april 2017

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun
- antagen i kommunfullmäktige den 14 september 2015 § 134

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 april 2017 § 74

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands Väsby

Taxa för Kart- och GIS-verksamhet hos kommunstyrelsen
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 104

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, del 1
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, del 2
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för Upplands Väsby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels och foderlagstiftningen
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för uppdragsverksamhet
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för avfall 2016 i Upplands Väsby kommun
- beslutad i kommunfullmäktige den 23 november 2015 § 195

Taxa för vatten och avlopp 2016 i Upplands Väsby kommun
- beslutad i kommunfullmäktige den 23 november 2015 § 196

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen, kulturhuset
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 218

Näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 220

Reglementen för nämnder och revisorer

Arbetsordning för kommunfullmäktige
- beslutad den 21 november 2016

Reglemente för ersättning till förtroendevalda och partistöd 2017
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer
- beslutad av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för byggnadsnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 101

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 20 februari 2017

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 21 juni 2010, § 41

Reglemente för kommunstyrelsen
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 102

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Reglemente för social- och äldrenämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 § 81

Reglemente för utbildningsnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 § 82

Reglemente för krisledningsnämnden
- beslutad av beslutad av Kommunfullmäktige den 20 februari 2017 § 22

Reglemente för valnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 222

Reglemente för miljönämnden
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 221

Ägardirektiv för AB Väsbyhem
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 211

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet 2016-2018
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 februari 2016 § 32

Arbetsordning för kommunala handikapprådet 2015-2018
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 juni 2015 § 171

Arbetsordning för namnberedningen
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj § 85

Arbetsordning för rådet för medborgardialog
- beslutad den 30 mars 2015 § 97

Bestämmelser för kommunstyrelsens allmänna utskott
- beslutad av kommunstyrelsen den 4 april 2016

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott
- beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2017

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott
- beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2017 § 146

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden
- beslutad i utbildningsnämnden den 20 september 2017

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden 2014- 2018
- beslutad av kultur- och fritidsnämnden 23 september 2015 § 53

Delegationsförteckning för miljönämnden
- beslutad i miljönämnden den 11 oktober 2016 § 61

Delegationsordning för gemensamma överförmyndarnämnden
- beslutad av överförmyndarnämnden den 23 september 2013 § 159

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad i familjerättsnämnden 24 september 2015 § 32

Kommunstyrelsens delegationsförteckning
- beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2017 § 149

Delegationsförteckning för byggnadsnämnden 2017
- antagen av byggnadsnämnden den 11 april 2017 § 36

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017
- beslutad av social-och äldrenämnden den 8 mars 2017, § 20

Övrigt

Taxor för kopior av allmänna handlingar
- beslutad av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 § 48

Arkivreglemente för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 222

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

UBN § 79 Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Attestreglemente med anvisningar
- revidering beslutad av Kommunstyrelsen 7 november 2016 § 228

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern


Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Krisplan för Upplands Väsby
- beslutad av Kommunfullmäktige den 16 mars 2015 § 39

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun
- beslutad av Kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 154

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 58

Kommun och politik