Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Regler för skolskjuts

- beslutad av utbildningsnämnden den 14 juni 2017 

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg

- beslutad av utbildningsnämnden den 19 april 2017 § 37

Riktlinjer för förskola och grundskola avseende lokaler och utemiljö

Biblioteksplan 2015-2019
- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 60

Riktlinjer för miljöstöd
- beslutad av kommunstyrelsen den 28 november 2016 § 251

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun 2018. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Plan- och bygglovstaxa
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 103

Policy för markanvisning
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Ordningsföreskrifter för allmänheten i naturreservatet Norra Törnskogen
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Energi- och klimatstrategi för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun
- antagen i kommunfullmäktige den 14 september 2015 § 134

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 april 2017 § 74

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands Väsby

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa för Kart- och GIS-verksamhet hos kommunstyrelsen
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 104

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014
- beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 165

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för uppdragsverksamhet

Taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen, kulturhuset
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 218

Näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 220

Reglementen för nämnder och revisorer

Arbetsordning för kommunfullmäktige
- beslutad den 21 november 2016

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd, m.m. 2018

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer
- beslutad av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för byggnadsnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 101

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 20 februari 2017

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
- beslutad av kommunfullmäktige i Upplands Väsby den 21 juni 2010, § 41

Reglemente för kommunstyrelsen
- beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 102

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Reglemente för social- och äldrenämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 § 81

Reglemente för utbildningsnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 § 82

Reglemente för krisledningsnämnden
- beslutad av beslutad av Kommunfullmäktige den 20 februari 2017 § 22

Reglemente för valnämnden
- beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 222

Reglemente för miljönämnden

Ägardirektiv för AB Väsbyhem
- beslutad i kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 211

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet 2016-2018
- beslutad av kommunstyrelsen den 1 februari 2016 § 32

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet 2018

Arbetsordning för namnberedningen
- beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj § 85

Arbetsordning för rådet för medborgardialog
- beslutad den 30 mars 2015 § 97

Bestämmelser för kommunstyrelsens allmänna utskott
- beslutad av kommunstyrelsen den 4 april 2016

Bestämmelser för kommunstyrelsens miljö- och planutskott
- beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2017

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott
- beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2017 § 146

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden
- beslutad i utbildningsnämnden den 20 september 2017

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden 2014- 2018
- beslutad av kultur- och fritidsnämnden 23 september 2015 § 53

Delegationsförteckning för miljönämnden

Delegationsordning för gemensamma överförmyndarnämnden
- beslutad av överförmyndarnämnden den 23 september 2013 § 159

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
- beslutad i familjerättsnämnden 24 september 2015 § 32

Kommunstyrelsens delegationsförteckning

Delegationsförteckning för byggnadsnämnden 2017
- antagen av byggnadsnämnden den 11 april 2017 § 36

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2018

Övrigt

Taxor för kopior av allmänna handlingar
- beslutad av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 § 48

Arkivreglemente för Upplands Väsby kommun
- beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2016 § 222

Arkivbeskrivning för byggnadsnämnden

Arkivbeskrivning för social- och äldrenämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

UBN § 79 Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Attestreglemente med anvisningar
- revidering beslutad av Kommunstyrelsen 7 november 2016 § 228

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern


Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Krisplan för Upplands Väsby
- beslutad av Kommunfullmäktige den 16 mars 2015 § 39

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun
- beslutad av Kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 154

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

- beslutad av kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 58

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer

Kommun och politik