Nämnder och utskott

Kommunen har olika nämnder som ska behandla de ärenden som tas upp i kommunfullmäktige. De får även ta beslut i vissa frågor. Nämnderna kan i sin tur utse utskott som får bereda dessa ärenden.

Nämnderna ska hjälpa kommunfullmäktige

Kommunens nämnder har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar och har också egen beslutanderätt i vissa frågor. Nämnderna kan i sin tur inrätta utskott för beredningen av dessa ärenden. De kan även ge beslutanderätt till ett utskott i vissa frågor.

Varje nämnd har en tjänstemannaorganisation

Till varje nämnd hör en tjänstemannaorganisation. De tar fram underlag och hjälper nämnden att driva sin verksamhet och att verkställa beslut.

Kontakta nämnderna

Om du vill komma i kontakt med någon av nämnderna kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Nämnder och utskott i Upplands Väsby kommun

Kommunstyrelsen är den högsta och ledande nämnden. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för hur kommunen utvecklas och hur den ekonomiska ställningen ser ut.

Information om kommunstyrelsen

Ordförande: Oskar Weinmar (M)
Nämndsekreterare: Sabina Korkmaz
Dokumentcontroller: dc.ks@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 19:00
Plats för sammanträden: Restaurangen, Messingen

Byggnadsnämnden tar hand om kommunens arbete inom plan- och byggnadsväsendet. Det är byggnadsnämnden som vakar över att plan- och bygglagen (PBL) följs. Det är även de som beslutar om påföljder för den som inte följer lagen, till exempel vid så kallade svartbyggen.

Det är byggnadsnämnden som tar beslut som rör bygglov och detaljplaner. Till sin hjälp har nämnden ett stadsbyggnadskontor med 30 anställda. Nämnden ansvarar också för kommunens trafikplanering, kartproduktion och MBK-verksamhet, det vill säga mätning, beräkning och kartering.

Om du inte är nöjd med ett beslut som byggnadsnämnden eller en delegat fattat har du möjlighet att överklaga till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Att verka för god byggnadskultur samt god stads- och landskapsmiljö är en del av nämndens arbete. Som ett exempel på detta kan nämnas att byggnadsnämnden i Upplands Väsby årligen delar ut ett byggnadspris.

Byggnadsnämnden sammanträder en gång per månad med uppehåll under sommaren. Delar av sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ordförande: Gert Lindström (S)
Nämndsekreterare: Britta Strömberg
Dokumentcontroller: dc.bn@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18:00
Plats för sammanträden: Matsalen, Messingen

Nämnden ska verka för och främja gemensamma upplevelser. Dessa ska ske över sociala, kulturella, språkliga och åldersmässiga gränser. Nämnden ska även bidra till att bevara kulturarvet, öka våra kunskaper om samhället, om oss själva och om andra människor och kulturer.

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för ansvarsområden som:

 • folkbibliotek
 • musikskola
 • Gunnes gård
 • fritidsgårdar
 • ungdomsgårdar
 • allmänkultur
 • kulturmiljövård
 • idrottsanläggningar
 • vänortsutbyte mellan ungdomsgrupper m.m.

Välkomna att besöka våra sammanträden som inleds med en frågestund!

Ordförande: Leif Bejhed (V)
Nämndsekreterare: Fabian Lind
Dokumentcontroller: dc.kfn@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18:00
Plats för sammanträden: Messingen

Miljönämndens mål är att verka för en hållbar utveckling där en hälsosam och god miljö kan försäkras.

Nämnden har bland annat ansvar för tillsyn enligt:

 • miljöbalken
 • livsmedelslagen
 • alkohollagen
 • tobakslagen
 • smittskyddslagen.

Du är välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter under nämndens sammanträden.

Ordförande: Maria Tuvesson (MP)
Nämndsekreterare: Malin Törnquist
Dokumentcontroller: dc.mn@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18:30
Plats för sammanträden: Ragnvald, Messingen

Social- och äldrenämnden är huvudman för ansvarsområdena:

 • individ- och familjeomsorg
 • äldreomsorg
 • stöd för personer med funktionshinder
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • arbetsmarknadsinsatser
 • flyktingfrågor
 • bostadsanpassning.

Nämnden ansvarar för fullgörande, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde.

Social- och äldrenämnden beslutar i allmänna ärenden, till exempel budget och olika riktlinjer. Enskilda ärenden beslutas av social- och äldrenämndens individutskott.

Ordförande: Ann-Christin Martens (S)
Nämndsekreterare: Firdevs Anik
Dokumentcontroller: dc.san@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18.00
Plats för sammanträden: Ragnvald, Messingen

Utbildningsnämnden är huvudman för ansvarsområdena:

 • förskoleverksamhet
 • skolbarnomsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • obligatoriska särskolan
 • bistånd i form av barnomsorg
 • vårdnadsbidrag
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning (komvux),
 • vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux),
 • svenskundervisning för invandrare (sfi),
 • kvalificerad yrkesutbildning.

Nämnden ansvarar för fullgörande, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde.

Nämnden fullgör vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet (offentliga skolväsendet = kommunens egna skolor) och kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.

Ordförande: Lars Valtersson (MP)
Nämndsekreterare: Anna Maria Saxgård
Dokumentcontroller: dc.ubn@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18:30
Plats för sammanträden: Matsalen, Messingen

Valnämnden har ansvar för att genomföra:

 • allmänna val
 • val till Europaparlamentet
 • eventuella folkomröstningar i kommunen.

Valnämnden fullgör de uppgifter som de ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

Nämnden sammanträder vid behov. Ärenden handläggs av kanslienheten.

Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna har en gemensam nämnd för frågor som rör familjerätt. De tre kommunerna har var sin ordinarie ledamot och en ersättare i nämnden. De sammanträder en gång per månad med undantag för juli.

Familjerättsnämnden har ansvar för Familjerättsbyråns arbete i ärenden som rör:

 • faderskap
 • vårdnad
 • boende
 • umgänge
 • adoptioner.

Ordförande: Karolina Windefalk (MP)
Nämndsekreterare: Fabian Lind
Dokumentcontroller: dc.san@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 08:00
Plats för sammanträden: Familjerättsbyrån (Slutna sammanträden)

Merparten av handlingarna till familjerättsnämndens sammanträden är belagda med sekretess och publiceras därför inte på hemsidan. För att ta del av allmänna offentliga handlingar kontakta dc.san@upplandsvasby.se.

Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna har en gemensam överförmyndarnämnd med kontor i Sollentuna. Överförmyndaren är en egen myndighet och förvaltning. Dess verksamhet regleras av bestämmelserna i föräldrabalken.

För kontakt med överförmyndarnämnden, maila:
overformyndarnamnden@sollentuna.se

Överförmyndarens uppgifter

Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn över den förvaltning som utförs av:

 • förmyndare
 • förvaltare
 • gode män.

Överförmyndaren ska även tillsätta och utöva tillsyn samt besluta om arvode till gode män som tar hand om ensamkommande flyktingbarn. Som ensamkommande flyktingbarn räknas barn som vistas i Sverige utan sina föräldrar eller andra förmyndare.

Verksamheten omfattar bland annat frågor om:

 • förmyndarskapsrätt
 • familjerätt
 • fastighetsrätt
 • ekonomi
 • praktisk hantering av förmyndar-, förvaltar- och godmanskap
 • information och rådgivning om ställföreträdarskap
 • utfärdande av förvaltarfrihetsbevis.

Ska ge skydd

Tillsynen ska ge skydd mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Orsakerna kan vara många, till exempel:

 • hög ålder
 • sjukdom
 • psykisk störning
 • olika slags funktionshinder
 • att man är underårig
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Kommun och politik