Kontor och förvaltningar

De politiska beslutsorganen har tjänstepersoner som stöd för sitt arbete. Tjänstepersonerna är organiserade i kontor under de olika nämnderna och utskotten. Kontorens uppgifter är att bereda ärenden inför beslut och att verkställa fattade beslut.

Leds av: Regina Kevius, kommundirektör.

Kommunledningskontoret leder och stödjer kommunens verksamheter på övergripande nivå samt tillgodoser stödfunktioner inom specifika områden. På kommunledningskontoret finns avdelningarna/enheterna:

 • Ekonomi & digitalisering
  Leds av: Derk de Beer, ekonomi- och digitaliseringsdirektör
 • Kommunikation & HR
  Leds av: Karin Hallgren, kommunikations- och HR-direktör
 • Näringsliv
  Leds av: Per-Ola Lindahl, näringslivschef
 • Kansli
  Leds av: Filip Olma, kanslichef
 • Stab (ledningsstöd samt social- och ekologisk hållbarhet)
  Leds av: Sofia Spolander, stabschef
 • Juridik och säkerhet
  Leds av: Mats Johansson, säkerhetschef

Kommunledningskontoret är förvaltning för kommunstyrelsen samt dess utskott och råd.

Kommunstyrelsen

Leds av: Regina Kevius, tillfällig samhällsbyggnadschef.

Kontoret för samhällsbyggnad ska stärka en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess som på bästa möjliga sätt kan stödja utvecklingen av kommunen.

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar bland annat för:

 • kommunens övergripande planeringsfrågor
 • regionala utvecklingsfrågor
 • mark- och exploateringsfrågor
 • gator, vägar och gatubelysning
 • trafiksäkerhet och parkeringsövervakning
 • vatten och avlopp
 • avfallshantering.

Kontoret för samhällsbyggnad är förvaltning för kommunstyrelsen och för kommunstyrelseutskotten för teknik och fastighet samt miljö- och planfrågor.

Kommunstyrelsen

Leds av Maria Röstberg, kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag är att främja meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för Väsbyborna.

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för:

 • bibliotek
 • kulturskola
 • Vikingagården Gunnes gård
 • idrotts- och friluftsanläggningar
 • allmänkultur
 • Messingen

Kontoret är också kontaktyta för många av kommunens föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden

Leds av: Kennet Fredriksson, bygg- och miljöchef

Bygg- och miljökontoret ansvarar för kommunens MBK-verksamhet, hanterar bygglovsprocessen och utövar tillsyn enligt bland annat miljöbalken.

Bygg- och miljökontoret ansvarar för:

 • tillsyn
 • tillståndsgivning
 • miljöövervakning
 • bygglov, marklov och rivningslov
 • kartproduktion

Bygg- och miljökontoret är förvaltning för bygg- och miljönämnden (BMN).

Bygg- och miljönämnden

Leds av: Magnus Lublin, socialchef.

Social- och omsorgskontoret ansvarar bland annat för frågor om:

 • ekonomiskt bistånd
 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • arbetsmarknadsinsatser
 • flykting- och integrationsfrågor.

Social- och omsorgskontoret är förvaltning för omsorgsnämnden, socialnämnden och nämnden för familjerättsliga frågor.

Omsorgsnämnden

Socialnämnden

Nämnden för familjerättsliga frågor

Leds av: Astrid Täfvander, utbildningschef.

Utbildningskontoret ansvarar för att barn och unga i Väsby får utbildning efter sina förutsättningar.

Kontorets ansvarsområden är:

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola
 • bistånd i form av barnomsorg
 • kommunal vuxenutbildning
 • undervisning i svenska för invandrare.

Utbildningskontoret är förvaltning för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Senast uppdaterad: 18 november 2020