Kontor och förvaltningar

De politiska beslutsorganen har tjänstepersoner som stöd för sitt arbete. Tjänstepersonerna är organiserade i kontor under de olika nämnderna och utskotten. Kontorens uppgifter är att bereda ärenden inför beslut och att verkställa fattade beslut.

Leds av: Hillevi Engström, kommundirektör. Per-Ola Lindahl, biträdande kommundirektör.

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kommunledningskontorets uppgift är att leda och stödja kommunens verksamheter.

På kommunledningskontoret finns det strategiska ansvaret för:

 • ekonomi
 • personal
 • kommunikation
 • verksamhetsutveckling.

Kommunledningskontoret är även förvaltning för kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad.

Kommunstyrelsen

Leds av: Birgitta Björk, chef stöd och process.

På kontoret för stöd och process finns kommunens stödfunktioner samlade. Dessa är:

 • kansli
 • personal- och löneadministration
 • ekonomi och controlling
 • kommunikation
 • kontaktcenter (Väsby direkt)
 • IT
 • systemutveckling.

Kontoret för stöd och process är förvaltning för kommunstyrelsens allmänna utskott.

Kommunstyrelsen

Leds av: Mikael Rångeby, samhällsbyggnadschef.

Kontoret för samhällsbyggnad ska stärka en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess som på bästa möjliga sätt kan stödja utvecklingen av kommunen.

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar bland annat för:

 • kommunens övergripande planeringsfrågor
 • regionala utvecklingsfrågor
 • bygglov
 • mark- och exploateringsfrågor
 • gator, vägar och gatubelysning
 • trafiksäkerhet och parkeringsövervakning
 • vatten och avlopp
 • avfallshantering.

Kontoret för samhällsbyggnad är förvaltning för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden och även för kommunstyrelseutskotten för teknik och fastighet samt miljö- och planfrågor.

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Leds av Maria Röstberg, kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag är att främja meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för Väsbyborna.

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för:

 • bibliotek
 • kulturskola
 • Gunnes gård
 • idrottsanläggningar
 • friluftsanläggningar
 • ungdomsgårdar.

Kontoret är också kontaktyta för många av kommunens föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden

Leds av: Anna von Axelsson, miljöchef.

Miljökontorets är tillsynsmyndighet och har skyldighet att agera vid överträdelser av miljö- och livsmedelslagstiftningen.

Kontoret ansvarar för:

 • tillsyn
 • tillståndsgivning
 • miljöövervakning
 • rådgivning.

Miljökontoret är förvaltning för miljönämnden.

Miljönämnden

Leds av: Barbro Johansson, socialchef.

Social- och omsorgskontoret ansvarar bland annat för frågor om:

 • ekonomiskt bistånd
 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • arbetsmarknadsinsatser
 • flykting- och integrationsfrågor.

Social- och omsorgskontoret är förvaltning för social- och äldrenämnden och nämnden för familjerättsliga frågor.

Social- och äldrenämnden

Nämnden för familjerättsliga frågor

Leds av: Astrid Täfvander, utbildningschef.

Utbildningskontoret ansvarar för att barn och unga i Väsby får utbildning efter sina förutsättningar.

Kontorets ansvarsområden är:

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola
 • bistånd i form av barnomsorg
 • vårdnadsbidrag
 • kommunal vuxenutbildning
 • undervisning i svenska för invandrare.

Utbildningskontoret är förvaltning för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden